Czy wiesz kim naprawdę jesteś w Jezusie Chrystusie? Czy wiesz kim się stałeś w momencie swojego nowego narodzenia? Czy wiesz jaki masz autorytet? Czy wiesz, że pomimo tego iż jesteś nowo narodzonym człowiekiem, dopóki nie będziesz miał pełnej świadomości co to oznacza, jaki masz teraz autorytet i kim jesteś, to pewne rzeczy po prostu nie będą działać?

Twój wróg wykorzystywał to będzie przeciwko tobie. Jego “zadanie” polega na tym, aby tak cię omamić i tak cię ogłupić, abyś robił wszystko oprócz tego, co Bóg chciałby, abyś robił. Twoja nieświadomość lub niezrozumienie tego kim jesteś w Chrystusie może doprowadzić cię do frustracji i zniechęcenia. Musisz sobie uświadomić, że od pewnego etapu swojej dojrzałości pewnych rzeczy Bóg nie zrobi za ciebie.

On dał ci wszystko, co potrzebne jest ci do życia tutaj na Ziemi. Wyposażył cię w “narzędzia” i zdolności, dzięki którym będziesz niweczył dzieła diabelskie i zniszczysz wszystkie jego warownie. Dzięki nim obalisz każde kłamstwo na temat innych i siebie.

Przeczytaj co Boże Słowo mówi o tobie (wersja pdf do pobrania).

 

KIM JESTEM W CHRYSTUSIE ?

 

Kim jesteś w Chrystusie

· Jestem solą ziemi (Mateusza 5,13)

· Jestem światłością świata (Mateusza 5,14)

· Jestem dzieckiem Boga (Jana 1,12)

· Jestem częścią prawdziwego krzewu winnego, przez którą przepływa życie Chrystusa (Jana 15,1.5)

· Jestem przyjacielem Chrystusa (Jana 15,15)

· Jestem wybrany i ustanowiony przez Chrystusa, aby przynieść Jego owoc (Jana 15,16)

· Jestem niewolnikiem sprawiedliwości (Rzymian 6,18)

· Jestem niewolnikiem Boga (Rzymian 6,22)

· Jestem synem Boga, Bóg jest moim ojcem (Rzymian 8,14-15; Galacjan 3,26, 4,6)

· Jestem współdziedzicem z Chrystusem dzieląc z Nim Jego dziedzictwo (Rzymian 8,17)

· Jestem świątynią – miejscem zamieszkania – Boga. Jego Duch Święty i Jego życie mieszka we mnie (1 Korytian 3,16; 6,19)

· Jestem zjednoczony z Panem i jestem z Nim jednym duchem (1 Korytian 6,17)

· Jestem członkiem ciała Chrystusowego (1 Korytian 12,27; Efezjan 5,30)

· Jestem nowym stworzeniem (2 Korytian 5,17)

· Jestem pojednany z Bogiem i jestem sługą pojednania (2 Korytian 5,18-19)

· Jestem synem Boga i jestem w Chrystusie (Galacjan 3,26.28)

· Jestem dziedzicem Boga, ponieważ jestem synem Boga (Galacjan 4,6-7)

· Jestem święty (Efezjan 1,1; 1 Korytian 1,2; Filipan 1,1; Kolosan 1,2)

· Jestem Bożym dziełem – dziełem Jego rąk – narodzonym na nowo w Chrystusie do pełnienia Jego dzieła (Efezjan 2,10)

· Jestem współobywatelem wraz z resztą Bożej rodziny (Efezjan 2,19)

· Jestem więźniem Chrystusa (Efezjan 3,1, 4,1)

· Jestem sprawiedliwy i święty (Efezjan 4,24)

· Jestem obywatelem nieba posadzonym już teraz w niebie (Filipan 3,20; Efezjan 2,6)

· Jestem ukryty z Chrystusem w Bogu (Kolosan 3,3)

· Jestem wyrazem życia Chrystusa, ponieważ On jest moim życiem (Kolosan 3,4)

· Jestem wybrany przez Boga, święty i umiłowany (Kolosan 3,12; 1 Tesaloniczan 1,4)

· Jestem synem światłości, a nie ciemności (1 Tesaloniczan 5,5)

· Jestem świętym uczestnikiem niebiańskiego powołania (Hebrajczyków 3,1)

· Jestem uczestnikiem Chrystusa; mam udział w Jego życiu (Hebrajczyków 3,14)

· Jestem jednym z żywych Bożych kamieni budowanych w Chrystusie jako duchowy dom (1 Piotra 2,5)

· Jestem członkiem wybranej ludzkości, mesjańskiego kapłaństwa, świętego narodu, ludu będącego własnością Boga (1 Piotra 2,9-10)

· Jestem obcym na tym świecie, w którym żyję chwilowo (1 Piotra 2,11)

· Jestem wrogiem szatana (1 Piotra 5,8)

· Jestem dzieckiem Boga i będę podobny do Chrystusa, kiedy On powróci (1 Jana 3,1-2)

· Jestem narodzony z Boga, a zły – diabeł – nie może mnie dotknąć (1 Jana 5,18)

Ponieważ jestem w Chrystusie

· Jestem usprawiedliwiony – mam całkowicie przebaczone wszystkie grzechy i jestem sprawiedliwy (Rzymian 5,1)

· Umarłem z Chrystusem i umarłem dla mocy panowania grzechu nad moim życiem (Rzymian 6,1-6)

· Jestem na zawsze wolny od potępienia (Rzymian 8,1)

· Zostałem umieszczony w Chrystusie przez Boga (1 Korytian 1,30)

· Otrzymałem Ducha Bożego, abym mógł poznać rzeczy dane mi darmo przez Boga (1 Korytian 2,12)

· Otrzymałem umysł Chrystusa (1 Korytian 2,16)

· Zostałem nabyty za wielką cenę, nie należę do siebie, należę do Boga (1 Korytian 6,19-20)

· Zostałem umocniony, namaszczony i zapieczętowany przez Boga w Chrystusie i otrzymałem Ducha Świętego jako gwarancję mojego przyszłego dziedzictwa (2 Korytian 1,21; Efezjan 1,13-14)

· Ponieważ umarłem, nie żyję już dla siebie, lecz dla Chrystusa (2 Korytian 5,14-15)

· Zostałem uczyniony sprawiedliwym (2 Korytian 5,21)

· Zostałem ukrzyżowany z Chrystusem i już dłużej nie ja żyję, lecz Chrystus żyje we mnie. Życie, które obecnie prowadzę, to życie Chrystusa (Galacjan 2,20)

· Zostałem obdarzony wszelkim duchowym błogosławieństwem (Efezjan 1,3)

· Zostałem wybrany w Chrystusie przed założeniem świata, aby być świętym i nieskalanym przed Nim (Efezjan 1,4)

· Zostałem przeznaczony przez Boga, aby zostać zaadoptowanym jako syn Boży (Efezjan 1,5)

· Zostałem odkupiony, otrzymałem przebaczenie i jestem otoczony Jego szczodra łaską (Efezjan 1,7-8)

· Zostałem ożywiony wraz z Chrystusem (Efezjan 2,5)

· Zostałem wskrzeszony wraz z Chrystusem i wraz z Nim posadzony w niebie (Efezjan 2,6)

· Mam bezpośredni dostęp do Boga przez Ducha Świętego (Efezjan 2,18)

· Mogę śmiało zbliżać się do Boga w wolności i zaufaniu (Efezjan 3,12)

· Zostałem wyrwany spod władzy szatana i przeniesiony do królestwa Chrystusa (Kolosan 1,13)

· Zostałem odkupiony i otrzymałem przebaczenie wszystkich moich grzechów; mój dług został anulowany (Kolosan 1,14)

· Sam Chrystus jest we mnie (Kolosan 1,27)

· Jestem mocno zakorzeniony w Chrystusie i jestem teraz budowany w Nim (Kolosan 2,7)

· Jestem obrzezany duchowo. Moja stara, nieodrodzona natura została usunięta (Kolosan 2,11)

· Jestem kompletny w Chrystusie (Kolosan 2,10)

· Zostałem pogrzebany, wskrzeszony i ożywiony wraz z Chrystusem (Kolosan 2,12-13)

· Umarłem z Chrystusem i zostałem wskrzeszony z Nim. Moje życie jest obecnie ukryte z Chrystusem w Bogu. Chrystus jest teraz moim życiem (Kolosan 3,1-4)

· Otrzymałem ducha mocy, miłości i samodyscypliny (2 Tymoteusza 1,7)

· Zostałem zbawiony i oddzielony przez Boga (2 Tymoteusza 1,9; Tytusa 3,5)

· Ponieważ jestem uświęcony i jestem jedno z Uświęcającym, On nie wstydzi się nazywać mnie bratem (Hebrajczyków 2,11)

· Mam prawo przychodzić śmiało przed tron Boga, aby znajdować miłosierdzie i łaskę w potrzebie (Hebrajczyków 4,16)

· Otrzymałem wielkie i drogocenne obietnice Boże, dzięki którym jestem uczestnikiem Boskiej natury Boga (2 Piotra 1,4)

 

Jestem akceptowany / akceptowana

· Jestem Bożym dzieckiem (Jan 1,12)

· Jestem przyjacielem Chrystusa (Jan 15,15)

· Jestem usprawiedliwiony (Rzymian 5,1)

· Jestem zjednoczony z Panem, jestem z Nim jednym duchem (1 Korytian 6,17)

· Zostałem nabyty za wielką cenę. Należę do Boga (1 Korytian 6,19-20)

· Jestem członkiem ciała Chrystusa (Korytian 12,27)

· Jestem święty (Efezjan 1,1)

· Zostałem zaadoptowany jako Boże dziecko (Efezjan 1,5)

· Mam bezpośredni dostęp do Boga przez Ducha Świętego (Efezjan 2,18)

· Zostałem odkupiony i uwolniony od swoich grzechów (Kolosan 1,14)

· Mam pełnię w Chrystusie (Kolosan 12,10)

 

Jestem bezpieczny / bezpieczna

· Nie ma już dla mnie potępienia (Rzymian 8,1-2)

· Wiem, że wszystko działa ku dobremu (Rzymian 8,28)

· Jestem wolny od wszelkich zarzutów wobec mnie (Rzymian 8,31-34)

· Nie można mnie oddzielić od miłości Bożej (Rzymian 8,35)

· Zostałem utwierdzony, namaszczony i zapieczętowany w Chrystusie (2 Korytian 1,21-22)

· Jestem ukryty z Chrystusem w Bogu (Kolosan 3,3)

· Wiem, że Bóg dokończy dzieło, które we mnie rozpoczął (Filipan 1,6)

· Jestem obywatelem niebios (Filipan 3,20)

· Nie otrzymałem ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i rozsądku (2 Tymoteusza 1,7)

· W potrzebie mogę znaleźć łaskę i miłosierdzie (Hebrajczyków 4,16)

· Jestem zrodzony z Boga i zło nie może mi zaszkodzić (1 Jana 5,28)

 

Jestem ważny / ważna

· Jestem solą ziemi i światłością świata (Mateusz 5,13-14)

· Jestem latoroślą w krzewie winnym, kanałem Jego ożywczej mocy (Jan 15,1-5)

· Zostałem wybrany i przeznaczony, aby przynosić owoc (Jan 15,16)

· Jestem osobistym świadkiem Chrystusa (Dzieje Ap. 1,8)

· Jestem świątynią Boga (1 Korytian 3,16)

· Jestem posłańcem pojednania z Bogiem (2 Korytian 5,20)

· Jestem współpracownikiem Boga (Korytian 6,1)

· Zasiadam z Chrystusem w okręgach niebios (Efezjan 2,6)

· Zostałem stworzony przez Boga (Efezjan 2,10)

· Mogę przychodzić do Boga bezpiecznie i z ufnością (Efezjan 3,12)

· Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia (Filipan 4,13)

 

Teraz, skoro wiesz już co na temat ciebie mówi Biblia, uwierz w to i zastosuj do swojego życia. Nie pozwól diabłu się zaszczuć i nie pozwól, aby cię ogłupił. Robi on to po to, abyś siedział w jakimś ciemnym kącie i borykał się z odrzuceniem, niewiarą w siebie czy potępieniem. Tak jak policjant na skrzyżowaniu podnosi rękę z autorytetem i zatrzymuje samochody, tak ty podnieś swoją dłoń i powiedz STOP… dość diable! Nie masz prawa do mojego życia!

 

źródło: biblia-online.pl

Komentarze

  1. Dostęp do Ojca mamy wyłącznie przez Jezusa, a nie “przed Ducha Świętego” jak piszesz, to poważny błąd w zrozumieniu. Dostęp mamy przez Jezusa w Duchu Świętym. To co innego.

    1. Przyjacielu. Po pierwsze to cytat ze słowa bożego…a po drugie przeczytaj cały rozdział z którego wynika,że do Boga przychodzi się to prawda…przez Jezusa…ale w jednym Duchu…Duchu Świętym. Więc nic nie zostało przekręcone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *