Jako wojownicy czasów ostatecznych będziemy działać i usługiwać w niesamowitym autorytecie i mocy, ale ich fundamentem będzie prawdziwa miłość i pokora. “Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.” (1 Koryntian 12:31). Musimy chodzić doskonalszą drogą, drogą prawdziwej miłości skoncentrowanej na Chrystusie. Szukaliśmy mocy, ale Bóg pragnie wyzwolić prawdziwą pasję. Jest teraz czas, by odkryć naszą najwspanialszą broń: Bożą miłość. Podczas tych przełomowych dni Duch Prawdy wyzwoli ogromną mądrość odnośnie ogromnych różnic pomiędzy mocą a autorytetem od Boga.

Największy Dar

Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym.

I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.

I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże.

Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.

Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie; lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie.

Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię; lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany.

Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość. 1 Koryntian 13:1-13

Duch Boży udziela wspaniałej łaski, abyśmy mogli nauczyć się lekcji MIŁOŚCI. Nic nie ma takiego znaczenia i nie jest tak prawdziwe jak miłość skoncentrowana na Chrystusie. To właśnie po naszej wzajemnej miłości ludzie wokół nas poznają, że jesteśmy prawdziwymi naśladowcami Chrystusa (Jana 13:35). Nasze modlitwy powinny dotyczyć naszego wzrostu i obfitowaniu w miłość Chrystusa.

Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy. 1 Tesaloniczan 3:12

Ciało Chrystusa uczy się kochać – to jest klucz do stopienia i otwarcia najtwardszego serca. Pamiętaj, że “Miłość nigdy nie zawodzi.” Programy zawodzą i ludzkie plany zawodzą – ale Boża miłość nigdy nie zawodzi.

Ten rodzaj miłości nie jest tanim, światowym współczuciem; jest kosztowny i cenny. Prawdziwa miłość na podobieństwo miłości Chrystusa będzie cię kosztować wszystko. Bóg powołuje ludzi z pasją, którzy chcą położyć swoje życie i oddać je nie oczekując uzyskania żadnej światowej akceptacji. To pokolenie będzie płonąć Bożą chwałą.

Ta nadchodząca Armia Królestwa będzie maszerować w rytm bicia Jego serca. Jego serce będzie pragnieniem ich serc. Postanowią pójść za Barankiem, dokądkolwiek On się udaje, nawet na krańce ziemi. To nadchodzące pokolenie będzie zdecydowane umrzeć za to, w co wierzy. Świat jeszcze nigdy nie był świadkiem takiej pasji. Te serca, płonące Bożą miłością, wyjdą na pola zbierać żniwo, a w wyniku tego w narodach wybuchną ognie przebudzenia. Całe narody mogą być zbawione w jednym dniu.

Człowiek Chrystus Jezus jest ostatecznym przykładem Boga zamieszkującego wśród nas.

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jana 1:14

Zwróć uwagę na zwrot “i ujrzeliśmy chwałę Jego”. Ta nadchodząca Armia Królestwa będzie miała takie samo oblicze jak Jezus –będzie o tym świadczyć spoczywająca na niej chwała Pana. On jest naszym wzorem; jedynie On jest dla nas prawdziwym przykładem. Kiedy Jezus chodził po ziemi, był doskonałym objawieniem Bożej miłości, którą trudno pojąć naszym rozumem. Musimy utkwić nasz wzrok na Nim, gdyż On jest doskonałym modelem życia w miłości (zobacz 2 Koryntian 3:18).

Bądź jak Jezus

Jako naśladowca Chrystusa Jezusa zostałeś stworzony na obraz Boga i jesteś niezwykle ważny dla Niego. On cię powołuje do chodzenia w doskonałej jedności z Nim – w Jego podobieństwie i Jego naturze. Pamiętaj, BÓG JEST MIŁOŚCIĄ (1 Jana 4:8). Naszą misją jest być wonnością Chrystusową, pięknem Jezusa, Jego prawdziwym namaszczeniem na ziemi. Kiedy usługujesz, robisz to z Nim. Kiedy chodzisz, chodzisz jak On. Jezus modlił się do Ojca:

“A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.” Jana 17:20-24.

To niesamowite kiedy się patrzy jak Duch Prawdy zmienia nastawienie wielu osób w Ciele Chrystusa – ich motywacją jest dawanie, nie tylko branie. To jest prawdziwie Chrystusowy charakter, który powinniśmy pokazać głodnemu światu. Celem naszego charakteru jest po prostu być takimi jak Chrystus Jezus:

“…który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.” (Filipian 2:6-11).

Naszą misją i zadaniem z Nieba jest posiadać pasję i współczucie, kochać Boga i bliźniego. Kierując się współczuciem Jezus przygarnął trędowatego, podtrzymał umierającą kobietę i złamał prawo siedząc przy studni i rozmawiając z prostytutką.

A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Mateusz 9:36-38

Miłość jest najdoskonalszą drogą. Miłość nigdy nie zawodzi. Miłość jest najwspanialszym odbiciem Boga. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów.

Uzdrawiająca Miłość

Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Ozeasz 14:4

Nawet jeśli odpadłeś od wiary, dziękuj Bogu za to, że On jest zawsze gotowy zaoferować ci swoje czułe, kochające przebaczenie. To prawda, co jest napisane w Przypowieściach 10:12: “…miłość przykrywa wszystkie występki.”

Bobby Conner

niezatrzymywa.wordpress.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *