Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. (Jana 14:26)

Wiele osób w dzisiejszych czasach boi się Ducha Świętego. Boją się, że popełnili jakiś niewybaczalny grzech [przeciw Duchowi] i że z tego powodu stali się wrogami trzeciej osoby Trójcy. Jest to kłamstwo z dna piekła i diabeł dobrze o tym wie! Duch Święty się o nas troszczy i bardzo nas kocha. Jesteśmy dla Niego cenni. Jest wiele fragmentów, które pokazują nam kochającą naturę Ducha Świętego.

(…)

Duch Święty chce nas przemienić na obraz Boga

Zacznijmy od początku. Kiedy Bóg stwarzał człowieka, Ojciec, Syn i Duch Święty powiedzieli: „Stwórzmy człowieka na nasz obraz!” Duch Święty (razem z Ojcem i Synem) chcieli stworzyć Ciebie i mnie na Swój obraz. Chcieli też dać nam władzę nad całym stworzeniem tu na Ziemi! Znajdziesz ten fragment w pierwszym rozdziale księgi Rodzaju (1 Ks. Mojżeszowej):

Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go.

(Rodzaju 1:26-27)

W Nowym Testamencie jest to wciąż aktualne:

A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. (2 Kor 3:17-18)

To Duch Pana posłał Jezusa, by uzdrawiał i przynosił odnowę

Jeśli zajrzysz do Łukasza 4, okaże się, że to drogocenny Duch Święty wysłał Jezusa, by usługiwał uzdrowieniem, uwolnieniem i odnowieniem nas. Spójrzmy na ten fragment w Biblii:

Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. (Łukasza 4:18-19)

(…)

Duch Święty jest naszym adwokatem (obrońcą) i wstawia się za nami

Jezus nazwał Ducha Świętego pocieszycielem. Spójrzmy na ten fragment w Biblii:

“Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim…” (Jana 14:26)

Słowo pocieszyciel w tym wersecie pochodzi od greckiego słowa parakletos, co oznacza “wstawiennik, doradca, obrońca, adwokat, pocieszyciel”. Spójrzmy szybko na każdą z tych funkcji.

Wstawiennk jest kimś, kto wstawia się za nami, w naszym imieniu. Weźmy ten fragment:

Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. (Rzymian 8:26-27)

Doradca to ktoś, z kim możesz porozmawiać i podzielić się kłopotem. Duch Święty przejmuje się tym, przez co przechodzisz i chce pomóc ci przejść przez trudne czasy. (…)

Obrońca, adwokat to ktoś, kto broni naszej sprawy, zanosi prośby przed Bogiem Ojcem. (…)

Pocieszyciel to ktoś, kto rozumie nasze zmagania i przychodzi tu, by nas pocieszać, a także nam pomagać. Duch Święty rozumie to, przez co ja i ty przechodzimy. Jest tu, by nam pomagać w naszych słabościach i w trudnych momentach.

Duch Święty działa na naszą rzecz w świecie duchowym!

Duch Święty chce, byśmy wiedzieli, co nam zostało dane od Boga. Duch Święty chce nam powiedzieć, o tych wszystkich dobrych rzeczach, które Bóg nam dał. Chce je nam objawić, byśmy mogli tych rzeczy używać.

Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył.” (1 Koryntian 2:9-12)

(…)

Duch Święty chce nam objawiać Boże rzeczy

Duch Święty jest tu, by nas uczyć Bożych rzeczy i by nas wprowadzać we wszelką prawdę.

Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. (Jana 14:26) – wspominany w części już wyżej (przyp. tłum.)

lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. (Jana 16:13-15)

Duch Święty pragnie w nas mieszkać

Duch Święty pragnie przemienić nasze ciała w Swą świątynię, w której On mieszka. Spójrzmy na te wersety w 1 Koryntian:

Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? (1 Kor 3:16)

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. (1 Kor 6:19-20)

Duch Święty pragnie nas uświęcić

Duch Święty jest tu po to, by wprowadzać nas na wyższe poziomy chodzenia z Bogiem, by wprowadzać nas w bliższą relację z Nim. Jest tu, by pomóc nam stać się bardziej podobnymi do Chrystusa oraz bardziej uświęconymi, co oznacza czystymi i świętymi na naszej [życiowej] ścieżce z Bogiem.

My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (2 Tesaloniczan 2:13-14)

(Również widoczne w kolejnym przytoczonym wersecie)

Gdzie jest Duch Święty, tam jest wolność!

Biblia mówi, że tam, gdzie jest Duch Pana, tam jest wolność!

A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. (2 Kor 3:17-18)

On jest naszym prawem – wypisanym na tablicach serc ludzkich. On też przyszedł po to, by nas uwolnić od prawa grzechu i śmierci.

Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. (Rzymian 8:2)

I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je (Ezechiela 36:26-27)

wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem. (Ezechiela 11:19-20)

 

Na podstawie: http://www.greatbiblestudy.com/loving_holy_spirit.php

Opracowanie: otwarteniebo24.pl (E. Ś.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *