Pokój w ujęciu biblijnym nie oznacza tylko braku wojny lub emocjonalnego stanu człowieka wolnego od konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych.

Wersja do wydruku(pdf) pobierz tutaj.

Słowo to w języku hebrajskim przekazuje o wiele więcej treści niż jego polski odpowiednik. Hebrajskie słowo szalom – tłumaczone w języku polskim jako pokój – pochodzi od czasownika szlm i znaczy m.in. „być pełnym, bezpiecznym, zdrowym, w harmonii, bez leku, stresu, w odpoczynku, zaspokojonym”.

Stary Testament

Pwt (V Mojż) 31:6 (pau) “Bądźcie silni i odważni! Nie bójcie się i nie drżyjcie przed nimi, ponieważ sam PAN, wasz Bóg, pójdzie z wami. On was nie opuści ani nie porzuci.”

Ps 16:5 (bt) “To właśnie Ty mój los zabezpieczasz”

Ps 27:1 (bw) “Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?”

Ps 29:11 (pau) “PAN udzieli mocy swojemu ludowi! PAN pobłogosławi swój lud pokojem!”

Ps 55:23 (br) “Ty zaś zdaj swoje troski na Pana, a będziesz podtrzymany, On nigdy nie pozwoli, by upadł sprawiedliwy.”

Przysłów 3:17 (pau) “drogi (mądrości) to rozkosz, wszystkie jej ścieżki zapewniają pokój.”

Przysłów 12:20 (pau) “Ci, którzy knują zło, mają w sercu podstęp, a którzy mówią o pokoju – radość.”

 

Bóg nie chcę byśmy byli smutni. Rozpacz nie jest darem duchowym. Nie możemy przyjmować depresji i postrzegać tego jako daru od Boga. Nasz Ojciec niebieski jest pełen radości i wesela.

niedziela, 11 maja 2014 12:57

 

 

Iz 12:2 (pau) “Oto Bóg jest moim wybawieniem! Jemu ufam i nie będę się lękał, bo PAN jest moją mocą i chlubą, On stał się moim wybawieniem.”

Iz 26:3 (ngp) “Jego umysł był niezachwiany; zachowasz dla niego pokój, trwały pokój, ponieważ na Tobie polega.”

Iz 32:17 (pau) “Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, a owocem sprawiedliwości – spokój i bezpieczeństwo na wieki.”

Iz 41:10 (pau) “Nie bój się, bo Ja jestem z tobą! Nie lękaj się, bo Ja jestem twoim Bogiem! Umocnię cię i będę pomagał tobie. Tak! Będę cię wspierał mą prawą ręką niosącą wyzwolenie!”

 

Według proroków pokój jest podstawową cechą Królestwa Bożego. Królestwa, w którym człowiek żyje w harmonii z naturą i drugim człowiekiem. Dowiadujemy się o tym pokoju, gdy Izajasz opowiada o wyczekiwanym Królestwie Niebieskim: “Wtedy wilk będzie przebywał z owieczką, pantera ułoży się obok koźlęcia, cielę z lwem razem paść się będą, a mały chłopiec będzie je prowadził. Krowa z niedźwiedzicą żyć będą w przyjaźni, ich młode razem będą leżały, a lew, jak wół, jadać będzie słomę. Niemowlę bawić się będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej świętej górze. Bo znajomość PANA napełni ziemię jak wody wypełniają morze. ” (Izajasz 11:6, 9)

 

Kto nas pierwszy umiłował? Kto jest źródłem naszej miłości? Co charakteryzuje miłość? Dlaczego mamy kochać?

piątek, 12 września 2014 00:00

 

 

Nowy Testament

Mat 5:9 (bp) “Szczęśliwi, którzy doprowadzają do pokoju, albowiem nazwani będą synami Bożymi.”

Mat 11:28 (bug) “Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek.”

Jan 14:27 (bt) “Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.”

Jan 16:33 (pau) “To wam powiedziałem, abyście radowali się pokojem dzięki Mnie. W świecie będziecie doświadczać ucisków, lecz ufajcie! – Ja zwyciężyłem świat”.

Rzym 5:1 (bp) “Doznając usprawiedliwienia wypływającego z wiary, cieszymy się pokojem, który otrzymaliśmy od Boga przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.”

Rzym 8:6 (kow) “Pragnienie ciała wiedzie do śmierci; pragnienie zaś ducha do życia i pokoju.”

Rzym 12:18 (bt) “Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie (pokoju) ze wszystkimi ludźmi.”

Rzym 14:17(br) “Królestwo Boże – to nie sprawa jedzenia i picia; jego istota – to sprawiedliwość, pokój i radość, którą daje Duch Święty. ”

Rzym 15:13 (br) “A Bóg [dawca] nadziei niech was napełni prawdziwą radością i pokojem dzięki waszej wierze”

I Kor 14:33 (kow) “A Bóg nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju.”

II Kor 13:11 (bug) “Na koniec, bracia, miejcie się dobrze; bądźcie doskonali, pokrzepiajcie się, bądźcie jednomyślni, żyjcie w pokoju, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.”

Gal 5:22 (br) “Z ulegania zaś Duchowi [Świętemu] rodzi się: miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, wierność,”

Ef 2:17 (br) “Tak więc Chrystus przyszedł, by zwiastować Dobrą Nowinę pokoju zarówno tym, którzy są daleko [od Boga], jak i wam, którzy jesteście blisko [Niego].”

Flp 4:6-7 (pau) “O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.”

Kol 3:15 (br) “A pokój, który pochodzi od Chrystusa, niech kieruje sercami waszymi, bo właśnie do owego pokoju w jednym ciele zostaliście wezwani”.

II Tes 3:16 (pau) “Sam Pan pokoju niech was darzy pokojem zawsze i na wszelki sposób! Pan z wami wszystkimi!”

II Tm 1:7 (br) “Otrzymaliśmy bowiem Ducha Bożego nie po to, by trwać w bojaźni, lecz po to, byśmy byli napełnieni mocą, miłością i roztropnością.”

(ngp) “Gdyż Bóg nie dał nam ducha tchórzostwa ale mocy, miłości i umiarkowania.”

Hbr 12:14 (kow) “Staracie się żyć z wszystkimi w pokoju i ubiegajcie się o tę świętość, bez której nikt nie ujrzy Pana.”

Jakub 3:18 (kow) “Ci, którzy pokój czynią, sieją w pokoju owoc sprawiedliwości.”

1Piotr 5:7 (ngp) “Każdą waszą troskę przerzućcie na Niego, gdyż On się o was stara.”

 

Znacie jeszcze inne ciekawe wersety o pokoju? Koniecznie podzielcie się nimi poniżej w komentarzach.

 

Legenda skrótów biblijnych:

Bw – Biblia Warszawska, zwana także Brytyjką

Bt – Biblia Tysiąclecia

Bug – uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nbg – Nowa Biblia Gdańska

Pau – Biblia Paulistów

Kow – NT w przekł. Kowalskiego

Bp – Biblia Poznańska

Br – Biblia Warszawsko-Praska

 

Na podstawie: Jewsforjesus.org, biblia.wiara.pl, godvine.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *