Przychodzi wiele nowych rzeczy – zarówno duchowo, jak i fizycznie – ale musicie się pozbyć rzeczy starych, bezużytecznych i szkodliwych. Wiele osób musi się zatrzymać i określić, co w ich życiu działa, a co nie działa, co przynosi dobry owoc, a co go nie przynosi, a także ocenić, co pochodzi od Boga, a co nie. Które relacje oraz przyjaźnie pochodzą od Boga i są korzystne, a które zatrzymują błogosławieństwo. Bóg oczyszcza nasze życie duchowe i fizyczne, żebyśmy mogli objąć niezwykłe dziedzictwo. 

Nadchodzący rok składa się z liczb 9 i 10. Liczba 10 w Biblii mówi o pełni, czymś całkowitym oraz mówi o suwerennym objawieniu Boga na ziemi. 9 połączona jest z porządkiem, sprawiedliwością i ponadnaturalnymi interwencjami poprzez ogień Jego świętości.

Bóg objawił się Mojżeszowi (w ogniu oraz dymie) i dał mu 10 przykazań, żeby prowadzić Jego lud. Pięćdziesiątnica przyszła 10 dni po Wniebowstąpieniu i ponownie widzimy na niej boski ogień. Zarówno w przypadku Pięćdziesiątnicy, jak i w przypadku Mojżesza, Bóg wyznaczył miejsce oddzielone na wysokości, miejsce, gdzie miał się zamanifestować – była to Góra Synaj i Wieczernik. On woła swe dzieci, żeby spędzały z Nim czas na świętej górze (w oddzieleniu).

Bóg otwiera potężne, pełne chwały, święte wymiary swego poznania. Ojciec wzywa nas w bardzo specjalny sposób, byśmy weszli w jedność w Duchu, a także w bliższe poznanie Go. Woła o pokolenie, które będzie znane ze światła Jego świętości, z miłości do innych i z miłosierdzia do biednych. Otwiera potężne drzwi w niebie, które mogą osiągnąć tylko ci, którzy pragną szukać Go całym sercem, aby Jego miłość, światło i czystość były ponownie widziane na ziemi. Wiele osób zobaczy widzialne manifestacje Jezusa Chrystusa i Jego niebiańskich armii, a wielu innych będzie miało sny i wizje. Będzie to czas oddzielenia i uświęcenia – tak jak w przypadku 10 panien – Bóg oddzieli letnich od uświęconych.

Słyszę słowa „przywrócenie”, „odnowienie”, „odpłata”, „przekształcanie” i „reformacja”. Słowa te wiążą się z przekształceniem wszystkich rzeczy według Bożych planów. Ci, którzy zostali poszkodowani, dostaną zwrot, a ci, którzy czynią zło, ignorując Boga i nie bojąc się Go, otrzymają odpłatę za ich nieprawość.

Wiele rzeczy usuwanych jest z życia ludzi przez samego Boga, ponieważ pragnie On uczynić w ich życiu coś nowego. To, co jest usuwane, było przeszkodą dla dzieła Bożego. Ale Bóg nie usuwa niczego, jeśli nie ma to na celu przejścia w lepszą sytuację.

Przychodzi wiele nowych rzeczy – zarówno duchowo, jak i fizycznie – ale musicie się pozbyć rzeczy starych, bezużytecznych i szkodliwych. Wiele osób musi się zatrzymać i określić, co w ich życiu działa, a co nie działa, co przynosi dobry owoc, a co go nie przynosi, a także ocenić, co pochodzi od Boga, a co nie. Które relacje oraz przyjaźnie pochodzą od Boga i są korzystne, a które zatrzymują błogosławieństwo. Bóg oczyszcza nasze życie duchowe i fizyczne, żebyśmy mogli objąć niezwykłe dziedzictwo.

Tu właśnie widzimy liczbę 9. Jest ona związana z ponownym genesis, ponownym stworzeniem następującym w naszym życiu i w życiu Kościoła, w których Bóg wszystko przestawia, żebyśmy mogli mieć panowanie nad wszelkim stworzeniem, a także zaopatrzenie konieczne, by sprawować Jego rządy pod Jego suwerennym panowaniem. W Księdze Genesis (Rodzaju) widzimy sformułowanie „Bóg rzekł” użyte 10 razy. Za 9-tym razem, kiedy Bóg przemówił, dał człowiekowi panowanie, a za 10-tym razem – dał człowiekowi całe zaopatrzenie.

Bóg mówi o zmienianiu porządku wszystkich rzeczy związanych z Jego domem. Ta zmiana porządku przyniesie w życiu Jego dzieci okres chaosu, zamieszania, strachu, niewiary i wszystkiego, co się łączy z brakiem porządku oraz ciemnością. Bóg będzie rozdzielał wody, które są z góry, od wód, które pochodzą z dołu. Ten podział związany jest z Bożą resztką wybranych. Księga Objawienia mówi, że wody, miejsce, gdzie zasiada Wielka Nierządnica – to ludy, które znajdują się pod władzą systemu babilońskiego, czyli systemów tego świata. Wody z góry w tym przypadku oznaczają ludzi, którzy się oddzielają, szukając, jak wypełnić Jego wolę i działać w zgodzie z Jego planem. Ci ludzie będą świecić w wieczności jak gwiazdy, a królestwa pod całym niebem będą im posłuszne (patrz Daniela 7:27).Te królestwa to: królestwo zwierząt, królestwo roślin, królestwo minerałów, wody, chmury, wiatr i zastępy niebieskie.

Nie dojdzie do tego w ciągu roku, ale proces oddzielenia już się rozpoczął i będzie się wzmagał w roku 2019. Bóg mówi o mocnym skupianiu się na owocach Ducha, czyli: miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i wstrzemięźliwości (Gal 5: 22-23).

Oprócz tej listy [w Biblii] możemy też zobaczyć: „Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie; do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność; do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. Gdy bowiem będą one w was, i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.” (2 Piotra 1:5-8).

Zwróćcie na to uwagę, bo na tej podstawie wkrótce jasnym się stanie, kto jest związany z wodami z góry, a kto z wodami z dołu.

Mówiąc o 9 w Biblii, Bóg przyniesie potężny i realny chrzest Duchem Świętym w ogniu – z widzialną i namacalną mocą, która rzadko była widywana. Duch Święty przyjdzie z przekonaniem o grzechu, a także z gorącym pragnieniem uświęcenia i chodzenia śladami Jezusa. Przyjdzie na tych, którzy kochają jedność Ciała Chrystusa osiąganą przez Ducha, tych, którzy pozostają z Nim w jedności, pragnąc i szukając ognia z nieba.

Mówiąc o odnowieniu, wielu doświadczy różnych zmian. Może już nawet ich doświadczać. Mogą to być zmiany związane z domem, ze stanem posiadania, z pracą, stylem ubierania się, zmiany w sposobie działania, zmiany zawodowe. Wszystkie te zmiany przychodzą ku dobremu i są częścią Bożego błogosławieństwa. Widzę ziemię i dobrobyt, który przychodzi, a anioły związane z finansami oraz ustawodawstwem zostały wysłane, aby ułatwiać proces zmian. Jednakże, Bóg mówi, że musimy skierować nasz wzrok na Niego, a nie na status materialny.

Będzie to rok, w którym pożniemy wiele rzeczy z tego, co zasialiśmy – zarówno dobrego i złego. Będzie się to objawiać zarówno w duchu, jak i rzeczywistości naturalnej. Ci, którzy siali dobro, będą zbierać dobro, a ci, którzy siali zło i kłamstwo, będą je zbierać. To będzie rok siania oraz zbierania. Planuj i siej to, co chcesz zebrać. Będzie to rok nawadniania, użyźniania oraz gwałtownego przyspieszania wzrostu.

Zobaczymy wspaniałe znaki Bożej sprawiedliwości. Bojaźń boża powróci do Kościoła. Wiele osób będzie pragnąć tych błogosławieństw, które idą za osobami naprawdę sprawiedliwymi, i wyprostują swoje ścieżki. Inni zobaczą odpłatę na bezbożnych oraz na tych, którzy chodzą w kłamstwie w domu Bożym – i zawrócą do Pana.

Liczba 9 mówi też o narodzinach. Jest to rok, w którym zobaczymy nowe, wspaniałe rzeczy narodzone z Boga. Żyzność i płodność nadchodzi. Ziemia wyda swoje owoce. Mały owoc, którzy został zdziesiątkowany z powodu przeszłych burz, rozmnoży się w wielki owoc z powodu Bożego pokoju, który przychodzi do Bożych dzieci. Wiele dzieci przyjdzie na świat, a bezpłodne pary zaczną mieć swoje potomstwo.

Przychodzi pokój do ziemi sprawiedliwych, ale też potężne trzęsienie do tych, którzy chodzą w przymierzu z ciemnością.

Zobaczymy potężny owoc reformacji. Ogień, który rozpalili reformatorzy, zostanie nagrodzony olbrzymią radością.

W niebie Bóg otwiera skarby i rozmnaża je. Wszyscy, którzy składają swoje skarby tam, gdzie nie niszczą ich mól ani rdza, gdzie nie włamią się złodzieje (Mat 6:19), będą obejmowali swe skarby w posiadanie i będą się cieszyć ich obfitością. Bóg woła, byśmy nabyli u Niego złota oczyszczonego w ogniu (Obj 3:18). Są niesamowite skarby, które zostaną wyswobodzone z nieba przez tych, którzy szukają bogactw duchowych bardziej niż tych ziemskich.

Od 2018 obserwujemy początek nowego cyklu, który kładzie fundament oraz określa, co się wydarzy w ciągu nadchodzącego stulecia.

Ten rok jest też związany z 19 literą alfabetu hebrajskiego. Posiada ona wartość 100 i jest związana ze słowem Kadosh – święty, świętość. Tworząca ją litera Kuf wskazuje też na Mesjasza. Jej piktograficzny znak składa się z głowy oraz igły. Jest związany ze słowem Tekufa, czyli cyklem. Świętość jest związana z Bożymi cyklami, co wskazuje na czas sprawiedliwości i odkupienia. Kuf rysuje się za pomocą dwóch oddzielnych pociągnięć. Uczy nas o oddzieleniu istniejącym pomiędzy Bogiem (świętością) i wszystkim, co jest Mu przeciwne (widzimy w tym wody z góry i wody z dołu). Te dwa oddzielne pociągnięcia tworzą jednocześnie 2 inne litery: vav, czyli symbol człowieka, pod caf, które jest symbolem Bożej ręki. To nam pokazuje, że musimy być poddani prowadzeniu Bożego Ducha Świętego.

Ojciec objawia się tym, którzy Go szukają, w ten potężny sposób. Woła nas do pojednania z Nim, do połączenia się z Jego obecnością według Jego prowadzenia i wskazówek. Musimy chodzić z Nim ramię w ramię, słuchając Go. Musimy spędzać z Nim czas aż usłyszymy Jego głos jasno i wyraźnie. Musimy być prowadzeni przez Niego, a nie przez jakąś osobę trzecią. Nasi bracia i siostry, a także doradcy duchowi są ważni, ale nie mogą zająć miejsca naszej osobistej relacji z Bogiem Ojcem.

On woła wielu z nas, byśmy szukali Go z rana, zanim wstanie słońce, gdy świta. Przychodzimy razem na łono Boga Ojca, by szukać, jak stawać się „jednym” z Nim i z Jego Synem, jak być Kościołem połączonym przez Ducha, w którym doktryny, organizacje i formy nie będą nas mogły oddzielić. Każdy powinien wejść tam, gdzie Pan go prowadzi. W tym miejscu w Duchu najważniejsza staje się miłość Ojca, która przewyższa wszelkie zrozumienie i która jest tworzona w nas, żebyśmy mogli szczerze kochać się nawzajem i być Jednym – aby świat poznał Jezusa, którego posłał Ojciec (Jana 17:21).

Jeśli słyszysz to wołanie, to wstawaj z rana albo codziennie, albo ile razy dajesz radę – i gorąco szukaj spotkania z Ojcem przez Jezusa oraz w Jego Duchu Świętym. Stopniowo zaczniemy rozpoznawać się wzajemnie i następnie łączyć się w rzeczywistości fizycznej.

„Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.” (Rzym 8: 29-30)

 

Ana Méndez Ferrell

(tłum. Elżbieta Świerczyńska – [email protected])

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *