Fundamentem Kościoła, założonego na apostołach i prorokach, jest objawienie Chrystusa. Kościół pełen chwały, który wznosi obecnie Jezus, nie jest założony na doktrynach, ale na objawieniu.

W ciągu ostatniej dekady ubiegłego wieku i na początku tego stulecia widzieliśmy jak, w sposób bardzo ważny, rozkwita ruch proroczy. Duch Święty objawia nam Jezusa w cudowny sposób.

Nowe strumienie namaszczenia i poznania Boga wylewają się na Kościół. Pojawia się też nowe poczucie braku satysfakcji u prawdziwych bożych ludzi i uczucie pasji, którego Pan używa, żeby nas przenieść na poziomy pełne chwały, jakich żadne inne pokolenie nie doświadczyło.

Wśród tych nowych rzeczy, które mają miejsce jest też odrodzenie ruchu apostolskiego. O tym nowym ruchu mówi się we wszystkich kręgach. Bóg podnosi wielkich Bożych mężów i kobiety z innym rodzajem namaszczenia, z namaszczeniem apostolskim, żeby Jego plany mogły się wypełnić na Ziemi.

Te słowa są dla niektórych zarzewiem konfliktu. Dzieje się tak z powodu błędnego sposobu interpretacji pojęcia apostoła, które było przez wielu stosowane do wymuszania swojego autorytetu u innych, aby ich trzymać pod swoją kontrolą. Dlatego właśnie proszę was o odłożenie na bok wszystkich wcześniejszych pomysłów na to, czym jest apostolstwo i o otworzenie ducha na świeże objawienie z nieba.

Pierwszą rzeczą, którą musimy zrozumieć jest to, że apostolstwo nie jest tylko jednym z pięciu urzędów wymienionych w czwartym rozdziale listu do Efezjan, ale też manifestacją Jezusa (sposobem w jaki Jezus objawia się – przyp.tłum.) na ziemi.

Pozwólcie, że sięgnę do sedna tej sprawy. Aby zrozumieć apostolstwo, najpierw trzeba rozumieć ruch proroczy, ponieważ jeden towarzyszy drugiemu w działaniu.

Pismo mówi w Objawienia 19:10, że duch proroczy jest świadectwem Jezusa. Oznacza to, że manifestacja prorokowania jest objawieniem wszystkiego, czym jest Jezus. Sama istota prorokowania nie polega na mówieniu komuś o pięknych rzeczach jakie Bóg dla nas ma. Jej celem jest objawić różne fakty na temat tego, kim jest Jezus.

Fundamentem Kościoła, założonego na apostołach i prorokach, jest objawienie Chrystusa. Kościół pełen chwały, który wznosi obecnie Jezus, nie jest założony na doktrynach, ale na objawieniu.

Kiedy ruch proroczy płynie, wraz z nim przybywa niesamowita fala intymnego poznania Jezusa. Otwiera on także wymiar duchowy, żebyśmy mogli wejść w głębokie zrozumienie różnych poziomów Królestwa Bożego, które On chce nam pokazać.

Namaszczenie prorocze pozwala nam widzieć i rozumieć duchowy świat. Daje nam moc do kształtowania i przeobrażania rzeczywistości niewidzialnej, która jest nad wszystkim, co nas otacza, aby ustanowić na ziemi Królestwo Wszechmocnego Boga.

Prorokowanie jest tym, co pozwala nam odkryć i widzieć Boże plany w niebie, z której to rzeczywistości mamy autorytet ogłaszać (proklamować) Słowo i wykonywać symboliczne gesty, które ustanawiają wolę Bożą w okręgach niebieskich. To właśnie to namaszczenie wytwarza moc do prostowania krętych ścieżek, poniżania wyniosłych gór, wywyższania dolin i przygotowywania drogi dla Pana. Ponadto, to namaszczenie daje życie potężnemu objawieniu Chrystusa „Apostoła”.

Kiedy On ukazuje się nam jako apostoł, przynosi nowe poziomy bożej mocy i rządów, które ułatwią ustanowienie Bożych celów i struktur w świecie naturalnym. To jest ponadnaturalna zdolność, którą Bóg daje, aby sprowadzić rzeczy z rzeczywistości niewidzialnej do widzialnej.

To nie polega po prostu na wskazaniu przez Boga, które służby są apostolskie, co oczywiście też robi. To nie są też instrukcje jak założyć denominację, ani spisy praw o tym, jak sprawować nadzór nad kościołami. Nie!

To objawienie Jezusa, które dotyka całej Ziemi. Zmieni ono kierunek w którym idzie Kościół na wejście w większe wymiary chwały. Dotknie wszystkich wierzących i potężnie wpłynie na niewierzących, żeby ich przyciągnąć do Królestwa Bożego.

Rozumieć apostolstwo znaczy rozumieć nowe i bardzo określone objawienie Chrystusa, z całą gamą cech, które je charakteryzują.

Pastorzy będą się poruszali pod tym namaszczeniem, co niekoniecznie będzie oznaczać, że będą apostołami. Będą pastorami pod nowym wymiarem mocy. Staną się nowymi bukłakami, w które Bóg naleje Swe nowe wino w najwspanialszy sposób. To samo stanie się z ewangelistami, nauczycielami i prorokami.

Modlitwa i uwielbienie będą przemienione i wyniesione na niesamowity poziom. Prawdziwy Boży porządek zacznie być widoczny we wszystkim. Wola Boża będzie się pełniła na ziemi, tak jak w niebie. W rezultacie, największa Boża moc zstąpi na Kościół, aby Królestwo Boże było objawione działając w całej swej potędze.

To przyniesie silne wstrząsy w metodach i doktrynach ludzkich, które zawiodły pod względem sprowadzania Bożej chwały na ziemie i przynoszenia wielkiego żniwa. W tym ruchu Bóg złączy się ze swoim ludem razem ze Swym prawem i sprawiedliwością.

To, co zobaczymy w kościołach, to nie będzie już więcej ludzka umiejętność wypowiadania się, ani plany czy schematy mających dobre intencje pastorów, ale zobaczymy Jego chwałę w otwartym niebie. To wpłynie na sposób w jaki się głosi i uwielbia. Wszystko, co ludzkie upadnie i jedynie to, co niebiańskie zostanie.

Niebiosa dosłownie przeprowadzą inwazję na nabożeństwa z cudownymi wizjami aniołów, a także wpłyną na codzienne życie wierzących, ponieważ Duch Święty będzie jednoczył niebo i ziemię, jak jest napisane:

oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim,

Ef 1:9-10

Najpiękniejsze jest to, że wszystko to już się zaczęło. To namaszczenie przychodzi by jednoczyć.

Złączy ono dwa wymiary, naturalny i duchowy. Zjednoczy ciało Chrystusa. Zjednoczy rodziców z dziećmi. Przyniesie pojednanie pomiędzy pokoleniami. Rodzice będą się cieszyli sukcesem swoich dzieci. Dzieci będą szanowały rodziców. Mówię o tym nie tylko w zwykłym, cielesnym sensie, ale także duchowym. Wewnętrzny zarząd Kościoła będzie się składał z prawdziwych rodziców, którzy motywują i chronią swoje dzieci.

Apostolstwo jest odkupieńczą manifestacją wszystkiego. Wszystko, co jest związane z tym namaszczeniem przynosi odkupienie. Słowo mówi:

ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.

Kol. 1:19-20

To oznacza, że zobaczymy wszystkie plany i cele Boga jak stają się realnością w naszym życiu. Zobaczymy jak zostaliśmy stworzeni przed założeniem świata. Zobaczymy odkupienie według pierwotnych planów, które miał Bóg, kiedy stwarzał narody, a co zostało wykręcone przez diabła. Narody wejdą w nowe światło.

Kiedy niebo zacznie się manifestować na ziemi, zobaczymy Boże rządy ustanowione na ziemi. Bóg będzie wybierał tych, którzy będą rządzić z Nim tak, żeby ważne decyzje w narodzie nie były podejmowane przez niewierzących, ale przez dzieci boże. Zobaczymy jak konstytucje się zmieniają, a partie polityczne, które służyły złym celom upadają.

Przychodzi czas, kiedy będziemy rządzić z Jezusem. Nie mówię tylko o chrześcijanach w polityce, chociaż tam też będzie się to działo w potężny sposób. Mówię o duchowych rządach, które określają kierunek i decyzje ziemskich rządów, o tym co się stało w przypadku Reesa Howellsa, który ze swoją grupą w pokoju modlitewnym walnie przyczynili się do upadku Hitlera.

Dzieci boże w tym nowym, apostolskim pokoleniu otworzą drzwi ukrytych skarbów. Ukaże się fontanna nieodkrytych dotąd bogactw. To stanie się ponieważ prawdziwi prorocy i apostołowie ogłoszą to w mocy Ducha i ściągną te skarby z rzeczywistości niewidzialnej w widzialną.

Plany boże będą ustanowione na ziemi. Kościół opuści swoje cztery ściany, żeby objawiać chwałę i moc bożą w każdej sferze społeczeństwa.

Rzeka, która wypływa ze świątyni Boga w niebie, zaleje ulice miast armią wierzących, którzy są „żywymi przesłaniami”, z których będzie się wylewać miłość i moc Ojca wszędzie, dokądkolwiek idą.

Powstań, zajaśniej, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą.

Izaj 60:1-2

Ta rzeka dotknie milionów, ponieważ jest pełna życia i owoców, i przynosi uzdrowienie narodom (wizja rzeki ze świątyni u Ezechiela).

Zobaczymy apostołów działających w świecie finansowym. Mężczyzn i kobiety pełne bożej chwały i bożej pasji, którzy będą przyciągać bogactwa narodów. Będą prawdziwymi filarami ekonomicznymi, mając hojne i czyste serca, pomagając biednym i ustanawiając Królestwo Boże. Będą przekazywać to, co usłyszą od Boga (będą apostołami) po to, żeby wyposażyć wierne sługi Boga Najwyższego w fundusze potrzebne do niesienia ewangelii wszelkiemu stworzeniu.

Zobaczymy jak powstają służby potężnych kobiet. Zobaczymy młodych poruszających się w niesamowitej mocy i objawieniu.

Czy zdajesz sobie sprawę, że to wykracza daleko poza pojęcie apostoła z poprzedniego wieku, które się ograniczało do pastorów oferujących pokrycie apostolskie innym pastorom? Objawienie o zakresie tego, co to wszystko znaczy nie przyszło jeszcze w pełni do kościoła.

Esencja Ducha Apostolskiego

W tym odkupieńczym namaszczeniu Jezusa będziemy widzieć objawienie Jego światła tak, jak nigdy wcześniej. Światło jest tym środkiem, który sprowadza odkupienie z nieba na ziemię.

Weźmy księgę Rodzaju jako pewien model, który pozwoli nam zrozumieć jak On będzie wszystko odnawiał. Widzimy w tej księdze, że ziemia była bezkształtna i pusta. Wody przykrywały powierzchnię otchłani, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. W tym momencie objawienie „Chrystusa-Apostoła” pojawia się po raz pierwszy.

Bóg ogłasza, że ma zaistnieć światło. Tym światłem, które jeszcze nie było słońcem, jest sam Pan. Światło reprezentuje to, co jest objawione to, co pozwala człowiekowi patrzeć tam, gdzie wcześniej nie mógł patrzeć.

Pierwszą rzeczą, którą wykonuje światło, to nadanie granic ciemności. Później przychodzi odkupienie ziemi. Najpierw ciemność jest umieszczana na właściwym miejscu. Potem może przyjść odnowienie i stworzenie wszechrzeczy. (…)

Fragment książki: “Zasiadając w Okręgach Niebieskich” (znana też jako “Posadzeni w okręgach Niebieskich”); Ana Mendez Ferrell; Wyd. INTER GLOBAL Oświata sp. z o.o.

książka do kupienia TUTAJ

źródło: anamendez.pl

 

Zdjęcie: Arka w Niebie
Źródło zdjęcia: Ana Mendez Ferrell, voiceofthelight.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *