Do naszego dziedzictwa należy też błogosławieństwo posiadania całej armii aniołów w niebie, przeznaczonych do posługiwania nam. List do Hebrajczyków zadaje pytanie: „Któremu z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział: Zasiądź po mojej prawicy, aż uczynię wszystkich twoich wrogów podnóżkiem pod twymi stopami? Czy aniołowie nie są usługującymi duchami posłanymi, by służyć tym, którzy dziedziczą zbawienie?” (Hbr 1:13-14).

(z książki “Potrząśnij Niebem“)

Zdolność do tego, żeby widzieć aniołów jest jednym z najbardziej ekscytujących i najpotężniejszych doświadczeń, jakie możemy mieć. Oddaję Bogu chwałę za te niezliczone sytuacje, kiedy pozwolił mi walczyć ramię w ramię z aniołami i widzieć, jak nadciągają z odsieczą.
Czego Biblia uczy o tych niezrównanych istotach niebieskich, z których składają się Zastępy Boga Żywego? Na pewno wiemy, że istnieją ich miliony. Apostoł Jan pisze: „Wtedy spojrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów w liczbie tysięcy nad tysiącami i dziesięciu tysięcy nad dziesięcioma tysiącami. Otaczały one tron i istoty żywe, i starszych” (Obj 5:11).

RODZAJE ANIOŁÓW

W pewnym sensie, aniołowie są tak, jak wszyscy wierzący, stworzeni do chwały i uwielbienia Boga. Jednak Pismo uczy także, że są rozmaite rodzaje aniołów, a każdy posiada odrębne funkcje. Prócz usługiwania dniem i nocą w uwielbieniu przed tronem Najwyższego, są im przydzielone specyficzne zadania.

1. Anioł Pana
Choć pierwsze sześć ksiąg Starego Testamentu wielokrotnie wspomina Anioła Pana, nie jest to anioł w ścisłym znaczeniu tego słowa. Nie jest to tytuł nikogo innego, jak tylko Jezusa Chrystusa, nadany na podstawie tego, jak się objawiał i jak współdziałał z człowiekiem przed Swoim przyjściem w ciele.
Po tym jak Jozue przekroczył Jordan i obrzezał mężczyzn spośród ludu bożego, Anioł Pana ukazał się przed jego oczami pod postacią człowieka:

„Kiedy Jozue był niedaleko Jerycha, spojrzał i zobaczył człowieka stojącego przed nim z wyciągniętym mieczem w dłoni. Jozue podszedł do niego i spytał: Przychodzisz dla nas czy dla naszych wrogów? Ani jedno, ani drugie – odpowiedział ten – lecz jako dowódca armii PANA teraz przyszedłem. Wtedy Jozue padł twarzą na ziemię w szacunku i spytał: Jaką wiadomość ma mój Pan dla Swego sługi? Dowódca armii PANA odparł: Zdejmij sandały z nóg, bo miejsce na którym stoisz jest święte. I Jozue tak zrobił” (Joz 5:13-15).

Widzimy tu trzy istotne sprawy. Po pierwsze, choć nie ma takiego anioła, który by zgodnie z prawem mógł przyjąć uwielbienie od człowieka, ten to zrobił. Po drugie, jedynym dowódcą armii niebieskiej jest Bóg we własnej osobie, jak też sam siebie określa. Po trzecie, ten, który pojawia się tu jako człowiek, wypowiada do Jozuego te same słowa, które sam Jahwe powiedział do Mojżesza, kiedy zawołał na niego spośród gorejącego krzewu, co oznacza, że ten człowiek i Jahwe to ta sama osoba oraz że Anioł Pana to manifestacja drugiej osoby Trójcy Świętej w formie anielskiej.

(…)

4.Serafy (Serafim)
Kolejnym rodzajem aniołów są serafy. W Biblii jest o nich wzmianka tylko w księdze proroka Izajasza:

„W roku śmierci Króla Uzjasza zobaczyłem Pana siedzącego na tronie, wysokiego i wywyższonego, a skraj Jego szaty wypełniał świątynię. Nad nim były serafy [heb. seraphim, w liczbie mnogiej – przyp. aut.], każdy miał po sześć skrzydeł: dwoma skrzydłami przykrywały swoją twarz, dwoma przykrywały swoje nogi i na dwóch latały” (Iz 6:1-2).

Różnica między serafami i cherubami jest taka, że serafy znajdują się ponad tronem, a cheruby pod nim. Serafy mogą też zbliżać się do ludzi i usługiwać nam bezpośrednio, przynosząc boże rozkazy, a także rozmawiając z nami:

„Wtedy jeden z serafów przyleciał do mnie, niosąc w dłoni żywy węgiel, który wziął szczypcami z ołtarza. Dotknął nim moich ust i rzekł: Patrz! To dotknęło twoich ust, twoja wina została zabrana, a twój grzech odpokutowany” (Iz 6:6-7).

5. Aniołowie Stróże
Reszta aniołów, choć posiada różnorodne funkcje, moce i rozmiary nie ma nadanej żadnej nazwy, poza terminem „aniołowie”. Niektórzy aniołowie są znani jako aniołowie stróże, przede wszystkim ze względu na werset Mat 18:10, gdzie Jezus sugeruje, że anioł jest przypisany każdemu nowonarodzonemu dziecku i opiekuje się nim przez całe życie: „Uważajcie, żebyście nie spoglądali z góry na żadne z tych najmniejszych, bo mówię wam, że ich aniołowie w niebie zawsze widzą twarz Mojego Ojca niebieskiego.”

 

FUNKCJE ANIOŁÓW

Pismo daje nam wskazówki dotyczące pracy i funkcji aniołów – opisy, które powinny służyć zachęceniu wierzących, pokazując, jak nasz Ojciec niebieski często w ukryciu działa przez istoty anielskie na naszą korzyść.

Aniołowie świętują w Niebie
„W ten sam sposób, mówię wam, wybucha radość wśród aniołów bożych, z powodu jednego grzesznika, który pokutuje” (Łk 15:10).

(…)

Aniołowie przynoszą ludziom Boże wieści
„Spytałem: Czym one są, mój Panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, odpowiedział: Pokażę ci, czym one są” (Zach 1:9).

Aniołowie przynoszą fizyczne zaopatrzenie Bożym dzieciom
„Wtedy [Eliasz] położył się pod drzewem i zasnął. Nagle anioł dotknął go i powiedział: Wstań i jedz. Rozejrzał się dookoła i oto obok jego głowy był podpłomyk upieczony na gorących węglach oraz dzban wody. Zjadł i wypił, a potem znów się położył” (1 Król 19:5-6).

Aniołowie dodają duchowej siły
„Ojcze, jeśli chcesz, weź ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, lecz twoja niech się spełni. Ukazał mu się anioł z nieba i wzmacniał Go” (Łk 22:42-43).

(…)

Aniołowie strzegą drogi sprawiedliwych
Jeżeli ustanowisz Najwyższego swym mieszkaniem – PANA, który jest moją ostoją – wtedy żadne zło Cię nie dotknie, ani też żadne nieszczęście nie zbliży się do twego namiotu, bo On wyda rozkaz swym aniołom w twej sprawie, aby Cię strzegli na wszystkich twych drogach” (Ps 91:9-11).

Aniołowie są naszymi sprzymierzeńcami w dziele rozbrajania szatana
„Wtedy [anioł] mówił dalej: Nie bój się, Danielu. Od pierwszego dnia, kiedy nastawiłeś swój umysł, by zdobyć zrozumienie i upokorzyłeś się, twe słowa zostały wysłuchane i przyszedłem w odpowiedzi na nie” (Dn 10:12).

DOŚWIADCZENIA Z ANIOŁAMI

Aniołowie działają w inny sposób niż Duch Święty. Podczas gdy Duch wykonuje pracę objawiania Chrystusa ludziom, aniołowie są zaangażowani w usługiwaniu duchowymi i materialnymi dobrami, prowadząc bitwy i przygotowując okoliczności.

Aniołowie mogą się ukazać człowiekowi fizycznie lub nie. Czasami przypominają istoty ludzkie tak, jak wtedy, gdy Abraham przyjął aniołów, którzy powiedzieli mu o planie zniszczenia Sodomy i Gomory:

„PAN ukazał się Abrahamowi niedaleko wielkiego drzewa Mamre, gdy siedział u wejścia do swego namiotu w skwarze dnia. Abraham spojrzał i zobaczył trzech ludzi stojących w pobliżu.  Kiedy ich ujrzał, pospieszył od wejścia do namiotu, by ich spotkać i skłonił się nisko do ziemi” (1 Mojż 18:1-2).

Aniołowie mogą być też oglądani w swej rzeczywistej postaci, w ich niebiańskim pięknie, z rozwiniętymi skrzydłami i sukniami ze światła – jak Ci, których zobaczył Jakub w Betel, kiedy we śnie Bóg pokazał mu świat duchowy. Jakub „miał sen, w którym zobaczył drabinę stojącą na ziemi, której szczyt sięgał do nieba, a aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej” (1 Mojż 28:12).
Aniołowie są stworzeniami o takiej wspaniałości i pięknie, że naturalną reakcją człowieka jest paść na ziemię i uczcić ich. Takie było doświadczenie apostoła Jana na wyspie Patmos podczas jego wizji, które są opisane w księdze Objawienia. Jednakże Słowo bardzo wyraźnie stwierdza, że tylko Bóg powinien być uwielbiany i adorowany:

„Ja, Jan, jestem tym, który słyszał i widział te rzeczy. I kiedy usłyszałem i ujrzałem je, upadłem u stóp anioła, który mi je pokazywał, by wielbić. Ale on powiedział mi: Nie rób tego! Jestem współsługą twoim i twoich braci proroków, i wszystkich, którzy zachowują słowa tej księgi. Uwielbij Boga!” (Obj 22:8-9).

Apostoł Paweł pisze także w liście do Kolosan:

„Nie pozwólcie, by ktoś was oszukał, działając jako rozjemca i ogłaszając, że jesteście niegodni i wykluczeni z osiągnięcia nagrody, kładąc nacisk na poniżanie samego siebie i na uwielbienie aniołów, opierając swoje poglądy na wizjach, które [twierdzi, że] miał, próżnie nadęty swymi zmysłowymi wyobrażeniami i nieduchowymi myślami, i cielesnymi zamysłami” (2:18).

Piękno anioła nigdy nie powinno być brane za świadectwo relacji tego anioła z Bogiem. Anioły demoniczne też są w stanie ukazywać się jako anioły światła, by zwodzić. To wieść, jaką przekazuje anioł pokazuje nam, czy pochodzi on z Królestwa Bożego, czy z królestwa ciemności. Paweł mówi nam: „Ale nawet jeśli my lub anioł z nieba głosiłby ewangelię inną niż ta, którą głosiliśmy wam, niech będzie na zawsze potępiony!” (Gal 1:8).
Szatan zawsze szuka uwielbienia, tak jak jego naśladowcy. Miliony ludzi, którzy oddali się bałwochwalstwu, wpadły w tę zasadzkę, podążając za rzekomymi objawieniami Panien, które były w istocie aniołami demonicznymi przyobleczonymi w światło, szukającymi świątyń uwielbienia, które mogłyby być zbudowane ku ich czci – „nic dziwnego, sam szatan przybiera postać anioła światłości” (2 Kor 11:4).
Ważne jest, byśmy zachowali w tym wielką ostrożność tak, by nasze duchowe życie nie było zależne od aniołów. Tak samo nasze modlitwy nie powinny być do nich kierowane w celu zyskania ich względów.

Polegamy na Bogu i tylko do Niego kierujemy nasze prośby. To On decyduje, czy posłać Swoją armię, by nam służyła.

Prawidłowa modlitwa wyglądałaby mniej więcej tak:

Panie! Oddaję się w Twoje ręce, bo tylko Ty jesteś moją opoką i warownią. Cała moja ufność jest w Tobie. Ojcze, proszę teraz, byś zesłał swoich aniołów, by mnie chronili i walczyli przeciw każdemu złemu duchowi, który chce mnie zaatakować.

Aniołowie kontra Czarownice

Aniołowie są szczególnie użyteczni w bitwach z diabłem, kiedy musimy walczyć z duchami ludzkimi. Gdy musimy poddawać sobie demony, jako chrześcijanie mamy autorytet, by stąpać po wężach i skorpionach i, zgodnie z naszą wiarą, prędzej czy później je wypędzimy (patrz Łukasza 10:19). Problem zaczyna się przy uwalnianiu lub toczeniu bitwy terytorialnej, w którą angażują się duchy czarownic.
Biblia mówi nam, że demony wierzą w Boga i drżą, kiedy słyszą Jego imię. Ludzie jednakże często nie wierzą, nie boją się, ani nie są posłuszni, kiedy słyszą imię Jezusa. To sprawia nam problem – podczas gdy demony są posłuszne, duchy czarownic nie są.
Co mamy więc zrobić? Pewnego razu toczyłam ogromną bitwę, starając się uwolnić młodą kobietę, która wcześniej praktykowała czary. Pan objawił nam, że demony odeszły, ale duchy czarownic walczyły o jej duszę, trzymając ją związaną. Wyraźnie usłyszałam, że Duch Święty mówi mi, żebym poprosiła, by aniołowie odprowadzili czarownice w kajdanach i ogłosili im ich klęskę w obliczu mocy Jezusa Chrystusa. Zaraz po tym, jak się pomodliłam dwa ogromne anioły pojawiły się obok kobiety, pojmały duchy czarownic i zabrały je, a młoda kobieta uśmiechnęła się całkowicie wolna.

 

Pełne chwały wydarzenia z udziałem aniołów

Innym razem anioł ukazał się paru osobom, gdy zabraliśmy ze sobą wojowników modlitwy do piramid w Teotihuacan. Byliśmy podzieleni na dwie grupy. Jedna wspięła się na piramidę słońca. Kiedy szli pod górę, zostali zaatakowani przez potworne duchy strachu, które prawie ich sparaliżowały. Zaczęli się modlić, gromiąc duchy z całej siły i prosząc Boga o aniołów, którzy by zeszli i pomogli w bitwie. W tamtej chwili czterech pięknych aniołów, każdy mierzący 12 stóp (ponad 3,5 metra – przyp. tłum.) zajęło jakby pozycje wartowników, na czterech rogach najwyższej części piramidy.
Atmosfera zmieniła się zupełnie. Niezwykły płaszcz Bożego pokoju zszedł na grupę, która była teraz w stanie zerwać wszystkie przymierza i ofiary złożone starożytnym bogom. Na koniec Pan ukoronował ich zwycięstwo cenną, okrągłą siedmiokolorową tęczą, która ukazała się nad wierzchołkiem obalonego tronu Quetzalcoatla. Chwała Królowi Królów i Panu Panów!

(…)

Aniołowie pomagają też w inny sposób. Kilkakrotnie zostaliśmy przez nie ocaleni od śmierci. Pewnego razu przyszło po nas całe miasto, żeby nas zabić. Mieli kamienie i kije, ale boża armia anielska ich rozproszyła. Innym razem mogliśmy widzieć jak aniołowie zstępują na namaszczone spotkania, żeby uwielbiać z nami Boga.
Mogłabym chyba napisać kolejną książkę na temat wielu cudownych doświadczeń, które Bóg pozwolił nam mieć z aniołami. O niektórych z nich opowiadam w ostatnich rozdziałach tej książki.
Naszą codzienną modlitwą jest to, by Pan, Jezus, otoczył nasz dom i domy naszych bliskich oraz członków kościoła aniołami, by nas strzegli i czuwali, kiedy śpimy. Dla tych, których radością jest modlitwa, których rozkoszą jest być przed tronem Najwyższego, których życie jest tak splecione z Królestwem Bożym, że są oni w jedności z Jego wolą, przebywanie z aniołami jest częścią życia codziennego.

 

Ana Mendez Ferrell

tłumaczenie na polski INTER GLOBAL Oświata, wszelkie prawa zastrzeżone

Źródło: www.anamendez.pl

Zdjęcie: Anioł uchwycony na zdjęciu sceny podczas uwielbienia w Chile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *