Zmagasz się z chorobą albo ktoś z twojej rodziny jest śmiertelnie chory? Nasz Bóg nas kocha i nie chce byśmy chorowali. Nie pozwól okraść się ze swojego dziedzictwa, które masz w Jezusie: doskonałego zdrowia ducha, duszy i ciała. Nasze słowa mają moc. Apostołowie dobrze o tym wiedzieli, dlatego kiedy zostali zamknięci w więzieniu “modlili się i śpiewem wielbili Boga (..) Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały.” (Dzieje 16:25-26). Uwielbiaj Boga i ogłaszaj codziennie to, co ma do powiedzenia chorobie i niech dzieją się cuda.

Wyjścia 15:26 bw “Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bo Ja jestem, Pan, twój lekarz.”

Wyjścia 23:25-26 bt ” Będziecie oddawać cześć Panu, Bogu waszemu, gdyż pobłogosławi twój chleb i twoją wodę. Oddalę od ciebie wszelką chorobę. Żadna kobieta w twoim kraju nie będzie miała przedwczesnego porodu i żadna nie będzie bezdzietna. Liczbę dni twojego życia uczynię pełną.”

Powtórzonego Prawa 7:15 bt “Pan oddali od ciebie wszelką chorobę, nie ześle na ciebie żadnej ze zgubnych plag egipskich, których byłeś świadkiem, a ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą.”

Psalm 91:9-10 bw “Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją, Nie dosięgnie cię nic złego I plaga nie zbliży się do namiotu twego,”

Psalm 103:1-5 bw ” Dawidowy. Błogosław, duszo moja, Panu I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie twoje, Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja.”

Psalm 107:19-20 bt ” W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. Posłał swe słowo, aby ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie.”

Psalm 118:17 bt ” Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pańskie.”

Przysłów 4:20-23 bt ” Zważaj, synu, na moje słowa, do uwag mych nakłoń swe ucho; niech one nie schodzą ci z oczu, przechowuj je pilnie w swym sercu; bo życiem są dla tych, co je otrzymali, lekarstwem całego ich ciała. Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło.”

Izajasza 41:10 bt ” Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą.”

Izajasza 53:4-5 bw ” Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.”

Izajasza 58:11 bw ” i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają.”

Jeremiasza 33:6 bt ” Oto podniosę je odnowione, uleczę i uzdrowię ich oraz objawię im obfity pokój i bezpieczeństwo.”

Ezechiela 34:16 bt ” Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.”

Joela 4:10 ” kto słaby, niech powie: «Jestem mocny».”

Malachiasza 4:2 bt ” A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta.”

Nowy Testament

Mateusza 8:16 bt ” Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził [złe] duchy i wszystkich chorych uzdrowił.”

Mateusza 9:35 bpd ” I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach, głosił ewangelię Królestwa i uzdrawiał wszelką chorobę oraz wszelkie niedomaganie.”

Mateusza 15:30-31 bpd ” I przyszły do Niego wielkie tłumy, które miały z sobą kulawych, niewidomych, kalekich, głuchoniemych oraz wielu innych i kładli ich u Jego stop, a On ich uzdrowił, tak że tłum był zdumiony, widząc, że głuchoniemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, kulawi chodzą, a niewidomi widzą — i oddali chwałę Bogu Izraela.”

Marka 11:22-24 bw ” A Jezus, odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.”

Marka 16:17-18 bt ” Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie.”

Łukasza 4:18-19 bw ” Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana.”

Łukasza 9:1-2 bpd ” (Następnie) zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami, a także dla uzdrawiania chorób i posłał ich, by głosili Królestwo Boże i leczyli chorych.”

Łukasza 10:8-9 bt ” Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.”

Jana 10:10 bt ” Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie, i miały je w obfitości.”

Dzieje Apostolskie 4:29-30 bt ” A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa.”

Dzieje Apostolskie 5:15-16 bt ” Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.”

Dzieje Apostolskie 10:38 bt ” Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.”

Rzymian 8:11 bt ” A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.”

I Tesaloniczan 5:23 bt ” Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”

Galacjan 3:13 bw ” Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,”

Filipian 2:13 amp “[Nie w waszej własnej sile] bo Bóg jest tym, który skutecznie cały czas pracuje w was [energetyzujący i tworząc w was moc i pragnienie], zarówno by chcieć i pracować dla jego dobrej przyjemności, satysfakcji i radości.”

Filipian 4:6-7 bt ” O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.”

Jakuba 5:13-16 bug ” Cierpi ktoś wśród was? Niech się modli. Raduje się ktoś? Niech śpiewa. Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.”

I Piotra 2:24 bug ” On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni.”

I Jana 5:14-15 bt ” Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o co Go prosiliśmy.”

III Jana 1:2 bw ” Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja.”

 

Wersja do wydruku (pdf) do pobrania tutaj.

Zostałeś już uzdrowiony? Zbuduj wiarę innych. Daj znać w komentarzach o tym czego Bóg dokonał w Twoim życiu!

 

Znaczenie skrótów:

Bt – Biblia Tysiąclecia, wyd. V (1999)

Bw – Biblia Warszawska (1975)

Bug – Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bpd – Przekład Dosłowny (2002)

Amp – Amplified Bible

 

źródło: http://www.newwinerevival.org/40_Healing_Scriptures.pdf

Komentarze

 1. Przed chwilą czytając te wersety modliłam się do Boga, chwaliłam go, dziękowałam za to co mam, prosiłam o to aby Duch święty mnie wypełnił, aby Bóg po raz kolejny doświadczył mnie namacalnie swoją obecnością. Reakcja była taka, jak wtedy gdy modlił się nade mną pastor z żoną. Moje ciało nieco się napięło, z oczu popłynęły łzy, a usta wysławiały mojego Boga. Jezus żyje ! On naprawdę jest i uczestniczy w naszym życiu! Baaardzo nas kocha. Kimkolwiek jesteś i czytasz ten komentarz, to wiedz, że nie jesteś dla Boga jakimś numerkiem, kimś o kim zapomniał, albo kimś z przypadku. On Cię ZNA z imienia i nazwiska, takim jakim jesteś. Zna Twoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Czytaj duużo Słowa i módl się i wysławiaj i dziękuj naszemu wielkieu Bogu, który ZAWSZE z Tobą jest. I nieważne jaka jest Twoja wiara. Jeśli jest nawet maleńka to super, bo to oznacza, że Jezus będzie walczył o Ciebie do końca, Chwała Panu!

  1. Karolina, nie wiem skąd ten pomysł, że Bóg za tym stoi. Bóg nie dał raka Twojemu Tacie, tylko diabeł. W Biblii jest napisane: “Jezusa z Nazaretu jak namaścił Go Bóg Duchem Świętym i mocą który przyszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich którzy są wyzyskiwani przez oszczercę [diabła] gdyż Bóg był z Nim” (Dzieje 10:38). Po to przyszedł Jezus, by odebrać diabłu moc i przywrócić zdrowie chorym, a nie dawać chorobę.

 2. Bóg uzdrowił mnie z raka.To był 3 stopień i duży guz. Po ludzku szanse były żadne. Dzięki Jezusowi żyję już 12 rok od choroby.

 3. A ja gorąco wierzę, ze Bóg ma jeszcze dla mnie zadania do wypełnienia. Da mi siłę i wiarę do walki z chorobą. Tak bardzo proszę Cię o to mój Jezu.

 4. Bóg jest dobry nigdy nie zostawia swych dzieci Karolinka, żądanie winy na Boga nie jest fer za każdą choroba stoi szatan poto abyś przestała ufać Bogu i oskarżać Pana a ja Ci mowie oddaj to Jezusowi ze szczerego serca i zaufaj uwielbiają i wyslawiac i dziekuj ale uwierz Pan nigdy nie zostawi

  1. Przez krwią jego ZOSTALISCIE UZDROWIENI. Czas przeszły,uzdrowienie już się dokonało musimy tylko uwierzyć, że,Bóg nas już nas uzdrowil .Ale tak.prawdziwie .Szatan będzie nam wmawial że to bajka. Gdy naprawdę zwierzyny dosłownie to z dnia na dzień stwierdzimy ,że lepiej się czujemy.

 5. Proszę o modlitwę w intencji mojej córki o uzdrowienie jej z autyzmu. Kinga ma 2 lata i 7 miesiecy. Razem z mężem będziemy odmawiać Nowenne Pompejanska.

 6. U ojca Witko było uzdrowienie z autyzmu. Niech krew Jezusa obywateli Twoje dziecko od czubka głowy aż do stóp i niech powstaje nowy człowiek! Ogłaszam kompletne uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa!

 7. To na prawde dziala. Jest o tym wieel na youtube. Artur Ceronski o tym glosi tez czy Sandra i Tomek Kowalczykowie. Tylko oni maja mocna wiare pewnie bardzo ale pomagaja ludziom. Mozna sie od nich uczyc

 8. Byłem 1 Lipca na stadionie narodowym. Były tam rekolekcje i modlitwa o u zdrowienie, pod przewodnictwem ks. Bashobory. W czasie rekolekcji nie miałem jeszcze uzdrowienia, ale po powrocie do domu zacząłem się modlić o swoje uzdrowienie tak jak On to robił , modląc się i przyzywajac Ducha Świętego i uwielbiajac Boga. Miałem kręgosłup w rozsypce, przepukliny i różne takie tam. Na chwilę obecną nie czuje kręgosłupa, zastanawiam się czy go w ogóle mam Jezus uzdrawia .

 9. Proszę o modlitwę o uzdrowienie z nadciśnienia ocznego, które może doprowadzić do jaskry, a ona do ślepoty. Mam 20 lat. W poniedziałek ide do okulisty i liczę na wielki cud!

 10. Potwierdzam, na podstawie Jakuba 5,13-16. Sprawa świeża, z niedzieli w tym tygodniu – czuję że nie mam już tego intruza czyli depresji, kiedyś na tej samej podstawie było wyganiane borderline, tego to już ponad rok nie ma, byłam wtedy noworodkiem w Panu, około miesiąca po oddaniu życia Jezusowi i niedługo po dołączeniu do tej społeczności wierzących. Chwała Panu!

 11. Oddaję chwałę Jezusowi za uzdrowienie mnie z nerwicy, za to że chroni i prowadzi moją rodzinę uwalnia nas od złego mocą jego krwi,chwała Ci Panie

 12. Prosze o modlitwe o uzdrowienie mojego niesprawnego i polamanego kregoslupa i uleczenie z osteoporozy i jej skutkow. Uleczenie stawow wiazadel kosci o uleczenie tarczycy.

 13. Proszę o modlitwę o uzdrowienie
  Jestem 4 raz w szpitalu z ostrym zapaleniem trzustki
  Przyczyny nadal nie znaleziono.
  Boję się że umrę i nie zdążę pomóc żonie wychować mojego wspaniałego 5 letniego synka

 14. Proszę o modlitwę za moją córkę. Lekarze nie mogą zbić jej wysokiego ciśnienia. Nic nie pomaga, żadne leki, specjaliści oraz szpitale.

 15. W naszym zborze starsi zboru wkładali ręce modląc się o uzdrowienie naszego brata pastora,zaznaczając,JESTEM PEWNY O UZDROWIENIE NASZEGO BRATA,po miesiącu nasz Brat odszedł do Pana.Niestety czasami nasza pewność staje się ponad pewnością Bożą.

 16. Nie wiem czy nie bardziej przydałyby się werset: Izajasza 1, 5-6. Na czymże mam was więcej karać, którzy przyczyniacie przestępstwa? Cała głowa chora i całe serce żałosne. Od stopy nogi aż do wierzchu głowy nie ma w nim zdrowia – Oraz: 2. Kronik 16, 12-13. W trzydziestym dziewiątym roku swego panowania rozchorował się Asa na nogi i cierpiał bardzo, jednakże nawet w swej chorobie szukał nie Pana, lecz lekarzy. Spoczął następnie Asa ze swymi przodkami, i zmarł w czterdziestym pierwszym roku swego panowania. – Nie wiem znów czy aż za dużo i bezmyślnie nie dajecie cytatów, co bowiem robi tutaj choćby fragment z Joela? Przecież całość brzmi: Joela 4, 8-21. oddam synów waszych i córki wasze w ręce synów judzkich, a oni zaprzedadzą ich Sabejczykom, narodowi dalekiemu». Tak Pan powiedział Rozgłoście to między narodami, przygotujcie się na świętą wojnę, wezwijcie bohaterów! Niech przybędą i niech się zaciągną wszyscy mężowie waleczni! Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a sierpy wasze na oszczepy; kto słaby, niech powie: « Jestem bohaterem ». Zgromadźcie się, a przyjdźcie, wszystkie narody z okolicy, zbierzcie się! Sprowadź, Panie, swych bohaterów! « Niech ockną się i przybędą narody te na Dolinie Joszafat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie i zstąpcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, bo złość ich jest wielka». (…) Pomszczę ich krew, nie pozostawię bez kary ». A Pan zamieszka na Syjonie.” – To przecież nie jest w żaden sposób o uzdrowieniu. Nadto owo „kto słaby, niech powie: «Jestem mocny».” najpewniej odnosi się do złych ludów (!), mówiąc im by nabiły się w pychę i przyszły walczyć oraz polec od gniewu Bożego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *