Zmagasz się z chorobą albo ktoś z twojej rodziny jest śmiertelnie chory? Nasz Bóg nas kocha i nie chce byśmy chorowali. Nie pozwól okraść się ze swojego dziedzictwa, które masz w Jezusie: doskonałego zdrowia ducha, duszy i ciała. Nasze słowa mają moc. Apostołowie dobrze o tym wiedzieli, dlatego kiedy zostali zamknięci w więzieniu “modlili się i śpiewem wielbili Boga (..) Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały.” (Dzieje 16:25-26). Uwielbiaj Boga i ogłaszaj codziennie to, co ma do powiedzenia chorobie i niech dzieją się cuda.

Wyjścia 15:26 bw “Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bo Ja jestem, Pan, twój lekarz.”

Wyjścia 23:25-26 bt ” Będziecie oddawać cześć Panu, Bogu waszemu, gdyż pobłogosławi twój chleb i twoją wodę. Oddalę od ciebie wszelką chorobę. Żadna kobieta w twoim kraju nie będzie miała przedwczesnego porodu i żadna nie będzie bezdzietna. Liczbę dni twojego życia uczynię pełną.”

Powtórzonego Prawa 7:15 bt “Pan oddali od ciebie wszelką chorobę, nie ześle na ciebie żadnej ze zgubnych plag egipskich, których byłeś świadkiem, a ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą.”

Psalm 91:9-10 bw “Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją, Nie dosięgnie cię nic złego I plaga nie zbliży się do namiotu twego,”

Psalm 103:1-5 bw ” Dawidowy. Błogosław, duszo moja, Panu I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie twoje, Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja.”

Psalm 107:19-20 bt ” W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. Posłał swe słowo, aby ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie.”

Psalm 118:17 bt ” Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pańskie.”

Przysłów 4:20-23 bt ” Zważaj, synu, na moje słowa, do uwag mych nakłoń swe ucho; niech one nie schodzą ci z oczu, przechowuj je pilnie w swym sercu; bo życiem są dla tych, co je otrzymali, lekarstwem całego ich ciała. Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło.”

Izajasza 41:10 bt ” Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą.”

Izajasza 53:4-5 bw ” Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.”

Izajasza 58:11 bw ” i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają.”

Jeremiasza 33:6 bt ” Oto podniosę je odnowione, uleczę i uzdrowię ich oraz objawię im obfity pokój i bezpieczeństwo.”

Ezechiela 34:16 bt ” Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.”

Joela 4:10 ” kto słaby, niech powie: «Jestem mocny».”

Malachiasza 4:2 bt ” A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta.”

Nowy Testament

Mateusza 8:16 bt ” Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził [złe] duchy i wszystkich chorych uzdrowił.”

Mateusza 9:35 bpd ” I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach, głosił ewangelię Królestwa i uzdrawiał wszelką chorobę oraz wszelkie niedomaganie.”

Mateusza 15:30-31 bpd ” I przyszły do Niego wielkie tłumy, które miały z sobą kulawych, niewidomych, kalekich, głuchoniemych oraz wielu innych i kładli ich u Jego stop, a On ich uzdrowił, tak że tłum był zdumiony, widząc, że głuchoniemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, kulawi chodzą, a niewidomi widzą — i oddali chwałę Bogu Izraela.”

Marka 11:22-24 bw ” A Jezus, odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.”

Marka 16:17-18 bt ” Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie.”

Łukasza 4:18-19 bw ” Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana.”

Łukasza 9:1-2 bpd ” (Następnie) zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami, a także dla uzdrawiania chorób i posłał ich, by głosili Królestwo Boże i leczyli chorych.”

Łukasza 10:8-9 bt ” Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.”

Jana 10:10 bt ” Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie, i miały je w obfitości.”

Dzieje Apostolskie 4:29-30 bt ” A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa.”

Dzieje Apostolskie 5:15-16 bt ” Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.”

Dzieje Apostolskie 10:38 bt ” Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.”

Rzymian 8:11 bt ” A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.”

I Tesaloniczan 5:23 bt ” Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”

Galacjan 3:13 bw ” Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,”

Filipian 2:13 amp “[Nie w waszej własnej sile] bo Bóg jest tym, który skutecznie cały czas pracuje w was [energetyzujący i tworząc w was moc i pragnienie], zarówno by chcieć i pracować dla jego dobrej przyjemności, satysfakcji i radości.”

Filipian 4:6-7 bt ” O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.”

Jakuba 5:13-16 bug ” Cierpi ktoś wśród was? Niech się modli. Raduje się ktoś? Niech śpiewa. Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.”

I Piotra 2:24 bug ” On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni.”

I Jana 5:14-15 bt ” Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o co Go prosiliśmy.”

III Jana 1:2 bw ” Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja.”

 

Wersja do wydruku (pdf) do pobrania tutaj.

Zostałeś już uzdrowiony? Zbuduj wiarę innych. Daj znać w komentarzach o tym czego Bóg dokonał w Twoim życiu!

 

Znaczenie skrótów:

Bt – Biblia Tysiąclecia, wyd. V (1999)

Bw – Biblia Warszawska (1975)

Bug – Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bpd – Przekład Dosłowny (2002)

Amp – Amplified Bible

 

źródło: http://www.newwinerevival.org/40_Healing_Scriptures.pdf

Komentarze

 1. Przed chwilą czytając te wersety modliłam się do Boga, chwaliłam go, dziękowałam za to co mam, prosiłam o to aby Duch święty mnie wypełnił, aby Bóg po raz kolejny doświadczył mnie namacalnie swoją obecnością. Reakcja była taka, jak wtedy gdy modlił się nade mną pastor z żoną. Moje ciało nieco się napięło, z oczu popłynęły łzy, a usta wysławiały mojego Boga. Jezus żyje ! On naprawdę jest i uczestniczy w naszym życiu! Baaardzo nas kocha. Kimkolwiek jesteś i czytasz ten komentarz, to wiedz, że nie jesteś dla Boga jakimś numerkiem, kimś o kim zapomniał, albo kimś z przypadku. On Cię ZNA z imienia i nazwiska, takim jakim jesteś. Zna Twoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Czytaj duużo Słowa i módl się i wysławiaj i dziękuj naszemu wielkieu Bogu, który ZAWSZE z Tobą jest. I nieważne jaka jest Twoja wiara. Jeśli jest nawet maleńka to super, bo to oznacza, że Jezus będzie walczył o Ciebie do końca, Chwała Panu!

  1. Karolina, nie wiem skąd ten pomysł, że Bóg za tym stoi. Bóg nie dał raka Twojemu Tacie, tylko diabeł. W Biblii jest napisane: “Jezusa z Nazaretu jak namaścił Go Bóg Duchem Świętym i mocą który przyszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich którzy są wyzyskiwani przez oszczercę [diabła] gdyż Bóg był z Nim” (Dzieje 10:38). Po to przyszedł Jezus, by odebrać diabłu moc i przywrócić zdrowie chorym, a nie dawać chorobę.

  2. A czy Tato nie oddalił się od Boga? Niech się do Niego przybliży, wypełnia Jego słowo i prosi o pomoc, niech się ochrzci przez pełne zanurzenie i prosi o Ducha Świętego. Bóg jest miłosierny i kocha nas wszystkich, ale dał ludziom wolną wolę i oni często wybierają inną drogę, przestają czytać Pismo, nie wypełniają Jego Słowa, zamiast tego klepią regułki modlitewne, stawiają Maryję na pierwszym miejscu i innych ludzi wg tego co poddaje im organizacja zwana kościołem katolickim… czy rzeczywiście tego od nas oczekuje Bóg? „Jeden jest Bóg i jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” I Tym 2.5 takich przykładów jest wiele. Bóg jest żywy i prawdziwy i dalej czyni cuda wśród tych, którzy Mu ufają i do Niego się zwracają.

   1. Skoro Pan Jezus uzdrawia wszystkich chorych i nie stawiał im warunków co mają robić aby ich uzdrowi, to my również tego nie róbmy i nie dopatrujmy się winy u chorego ale uzdrawiajmy go tak jak Jezus to czynił.

    1. To jest tylko taka modna teoria, że nie stawiał im warunków. Teoria faktycznie oparta na kilku przypadkach biblijnych natychmiastowego uzdrowienia – ale szerszy kontekst biblijny pokazuje, że warunki są, szczególnie jeśli uzdrowienie ma być trwałe. Po pierwsze Jezus postawił wszystkim modlącym się warunek, że mają przebaczać, nim będą się modlić o COKOLWIEK (Marka 11:25). Po drugie Ewangelia Łukasza często przywołuje sytuacje, w których Jezus nie uzdrawiał natychmiast, a polecał osobie chorej wykonać jakąś czynność, nim nastąpiło uzdrowienie (trędowaci w Łk 17:11-19) lub nawet ignorował osobę, póki nie wołała w desperacji przez dłuższy czas (ślepiec w Łk 18:37-42). Puentował takie sytuacje słowami “wiara TWOJA cię uzdrowiła”. Czyli wiara osoby uzdrawianej też jest ważna. Nie wiemy, czemu Bóg czasem tak działa, ale jest to jeden ze sposobów Jego działania, bo jasno widzimy to w Biblii. Zapewne jest to związane z faktem, że jeśli choroba jest związana z działalnością demonów, to do jej utrzymania konieczna jest wiara osoby uzdrawianej, żeby ostatecznie nie przyszło kilka duchów gorszych (Łk 11:24-26 oraz Mt 12:43-45)

 2. Bóg uzdrowił mnie z raka.To był 3 stopień i duży guz. Po ludzku szanse były żadne. Dzięki Jezusowi żyję już 12 rok od choroby.

  1. Witaj Ewo, przeczytałam twój komentarz, znam kogoś mi bliskiego kto ma raka i potrzebuje żywego świadectwa uzdrowienia, czy mogłabyś coś napisać o swojej chorobie i uzdrowieniu ? Byłabym bardzo wdzięczna.
   Chwała Panu!!!
   Grażyna

   1. hej, przychodzę ze świadectwem kolegi, który przez wiarę i modlitwę, uzdrowił z raka kobietę. Dużo siły i wiary, otaczania się słowem Bożym, samodzielnie czytając lub słuchając jak ktoś czyta chociażby na youtube.

    Poniżej świadectwo.

    Kamil 29lat
    Moja droga do Chrystusa i Boga…

    Jak mialem okolo 13 lat wierzylem w Boga calym sercem, bylem bardzo duchowym nastolatkiem, niestety pewne wydarzenia i “zycie” czy “swiat obecny” odwiodly mnie od niego. Wiele rzeczy sie zdarzylo od tego czasu. W roku 2021 zdarzylo sie cos, czego nikt sie nie spodziewal, bylem w bardzo ciemnym miejscu, uwieziony ze swoimi myslami… mimo ze moje mysli byly takie a nie inne w nocy jak spalem, mialem sny, bardzo uspokajace (co bylo dziwne bo nie snilem od prawie 8 lat). Podczas moich zmagan zaczalem rozmawiac z moimi nowonarodzonymi rodzicami, postanowilem siegnac po Biblie i zaczelismy wglebiac sie w slowo Boze. Zauwazylem ze jak czytam slowo i rozwazam je to mysli, nawet w ciezkich sytuacjach nie maja takiej sily nade mna, mimo ze nie idzie najlepiej, cos mnie podtrzymuje. W roku 2022 bylem juz okolo 6 miesiecy w wierze, spotykalem sie z moja bliska kolezanka i otworzyla sie przede mna, ze ma raka skory, od razu mnie upewnila ze wszystko jest wporzadku, ze juz za rok ma operacje. Wspaniala kobieta i zmaga sie z taka choroba… wiedzialem ze cos musi byc co moge zrobic by jej pomoc… zaczalem rozmawiac o tej sytuacji z osobami w wierze i w tym dniu tez dowiedzialem sie ze mozemy polozyc na kogos rece i uzdrowic ich z choroby, ale trzeba wierzyc ze to sie stanie oraz jak to zostalo zrobione dziekowac za ten cud… Postanowilem ze to zrobie, calym swoim sercem wierzylem i chcialem, aby to sie stalo dla niej…

    Nastepnym razem zobaczylismy sie miesiac pozniej, juz mielismy sie rozchodzic w swoje strony, a ja zapytalem: “Tracy, moglbym sie za Ciebie pomodlic?”, zaskoczyla sie troche, ale po chwili odpowiedziala “Oczywiscie”.
    Tej czesci jeszcze nawet jej nie powiedzialem…
    Gdy sie zegnalismy przytulajac ja, powiedzialem po Polsku: “W imieniu Jezusa Chrystusa nakazuje tej chorobie opuscic Cie! Niech twoje cialo bedzie uzdrowione”, wyszeptalem to… Od tego momentu calym sercem wierzylem, i juz sie cieszylem myslac “Ona zostala juz uzdrowiona! Dziekuje Ci Panie za pomoc i uzdrowienie!”, po miesiacu dziekowania za ten cud wymknelo mi sie to z myśli.
    Minelo ponad 9 miesiecy od tego zdarzenia i dalej sie spotykalismy lecz nie rozmawialismy o jej chorobie. Przez ostatnie 4 miesiace sie nie widzielismy, ona jest zajeta tak jak i ja… Mamy bardzo starodawny sposob komunikacji, zamiast wysylac sobie wiadomosci na Facebooku, piszemy bezposrednio listy do siebie, ma to swoj urok.

    Otrzymalem od niej list tydzien temu, opowiedziala mi co tam w pracy sie dzieje, mowila ze wziela sobie czas wolnego bo miala maly wypadek i zlamala palca, czytajac dalej nie moglem uwierzyc co czytam… Operacja miala byc za miesiac aby usunac raka, lekarz postanowil sprawdzic jak rak postepuje, czy sa jakies powiklania, okazalo sie ze rak zniknal! Lekarz nie wie co sie stalo, ale nie ma raka, operacja nie jest potrzebna! Czekala na ta operacje ponad rok.

    Ciezko mi opisac slowami radosc i wiare ktora mi to dalo i umocnilo.

 3. A ja gorąco wierzę, ze Bóg ma jeszcze dla mnie zadania do wypełnienia. Da mi siłę i wiarę do walki z chorobą. Tak bardzo proszę Cię o to mój Jezu.

  1. a ja z radością uwielbiam Boże słowo. jestem katoliczką należącą do ciała Chrystusa tak samo jak każdy protestant. zamiast wytykać sobie możemy wspólnie wielbić Boga . On ma różne dzieci a kocha każdego

 4. Bóg jest dobry nigdy nie zostawia swych dzieci Karolinka, żądanie winy na Boga nie jest fer za każdą choroba stoi szatan poto abyś przestała ufać Bogu i oskarżać Pana a ja Ci mowie oddaj to Jezusowi ze szczerego serca i zaufaj uwielbiają i wyslawiac i dziekuj ale uwierz Pan nigdy nie zostawi

  1. Przez krwią jego ZOSTALISCIE UZDROWIENI. Czas przeszły,uzdrowienie już się dokonało musimy tylko uwierzyć, że,Bóg nas już nas uzdrowil .Ale tak.prawdziwie .Szatan będzie nam wmawial że to bajka. Gdy naprawdę zwierzyny dosłownie to z dnia na dzień stwierdzimy ,że lepiej się czujemy.

 5. Proszę o modlitwę w intencji mojej córki o uzdrowienie jej z autyzmu. Kinga ma 2 lata i 7 miesiecy. Razem z mężem będziemy odmawiać Nowenne Pompejanska.

 6. U ojca Witko było uzdrowienie z autyzmu. Niech krew Jezusa obywateli Twoje dziecko od czubka głowy aż do stóp i niech powstaje nowy człowiek! Ogłaszam kompletne uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa!

 7. To na prawde dziala. Jest o tym wieel na youtube. Artur Ceronski o tym glosi tez czy Sandra i Tomek Kowalczykowie. Tylko oni maja mocna wiare pewnie bardzo ale pomagaja ludziom. Mozna sie od nich uczyc

 8. Byłem 1 Lipca na stadionie narodowym. Były tam rekolekcje i modlitwa o u zdrowienie, pod przewodnictwem ks. Bashobory. W czasie rekolekcji nie miałem jeszcze uzdrowienia, ale po powrocie do domu zacząłem się modlić o swoje uzdrowienie tak jak On to robił , modląc się i przyzywajac Ducha Świętego i uwielbiajac Boga. Miałem kręgosłup w rozsypce, przepukliny i różne takie tam. Na chwilę obecną nie czuje kręgosłupa, zastanawiam się czy go w ogóle mam Jezus uzdrawia .

 9. Proszę o modlitwę o uzdrowienie z nadciśnienia ocznego, które może doprowadzić do jaskry, a ona do ślepoty. Mam 20 lat. W poniedziałek ide do okulisty i liczę na wielki cud!

 10. Potwierdzam, na podstawie Jakuba 5,13-16. Sprawa świeża, z niedzieli w tym tygodniu – czuję że nie mam już tego intruza czyli depresji, kiedyś na tej samej podstawie było wyganiane borderline, tego to już ponad rok nie ma, byłam wtedy noworodkiem w Panu, około miesiąca po oddaniu życia Jezusowi i niedługo po dołączeniu do tej społeczności wierzących. Chwała Panu!

 11. Oddaję chwałę Jezusowi za uzdrowienie mnie z nerwicy, za to że chroni i prowadzi moją rodzinę uwalnia nas od złego mocą jego krwi,chwała Ci Panie

 12. Prosze o modlitwe o uzdrowienie mojego niesprawnego i polamanego kregoslupa i uleczenie z osteoporozy i jej skutkow. Uleczenie stawow wiazadel kosci o uleczenie tarczycy.

 13. Proszę o modlitwę o uzdrowienie
  Jestem 4 raz w szpitalu z ostrym zapaleniem trzustki
  Przyczyny nadal nie znaleziono.
  Boję się że umrę i nie zdążę pomóc żonie wychować mojego wspaniałego 5 letniego synka

 14. Proszę o modlitwę za moją córkę. Lekarze nie mogą zbić jej wysokiego ciśnienia. Nic nie pomaga, żadne leki, specjaliści oraz szpitale.

 15. W naszym zborze starsi zboru wkładali ręce modląc się o uzdrowienie naszego brata pastora,zaznaczając,JESTEM PEWNY O UZDROWIENIE NASZEGO BRATA,po miesiącu nasz Brat odszedł do Pana.Niestety czasami nasza pewność staje się ponad pewnością Bożą.

 16. Nie wiem czy nie bardziej przydałyby się werset: Izajasza 1, 5-6. Na czymże mam was więcej karać, którzy przyczyniacie przestępstwa? Cała głowa chora i całe serce żałosne. Od stopy nogi aż do wierzchu głowy nie ma w nim zdrowia – Oraz: 2. Kronik 16, 12-13. W trzydziestym dziewiątym roku swego panowania rozchorował się Asa na nogi i cierpiał bardzo, jednakże nawet w swej chorobie szukał nie Pana, lecz lekarzy. Spoczął następnie Asa ze swymi przodkami, i zmarł w czterdziestym pierwszym roku swego panowania. – Nie wiem znów czy aż za dużo i bezmyślnie nie dajecie cytatów, co bowiem robi tutaj choćby fragment z Joela? Przecież całość brzmi: Joela 4, 8-21. oddam synów waszych i córki wasze w ręce synów judzkich, a oni zaprzedadzą ich Sabejczykom, narodowi dalekiemu». Tak Pan powiedział Rozgłoście to między narodami, przygotujcie się na świętą wojnę, wezwijcie bohaterów! Niech przybędą i niech się zaciągną wszyscy mężowie waleczni! Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a sierpy wasze na oszczepy; kto słaby, niech powie: « Jestem bohaterem ». Zgromadźcie się, a przyjdźcie, wszystkie narody z okolicy, zbierzcie się! Sprowadź, Panie, swych bohaterów! « Niech ockną się i przybędą narody te na Dolinie Joszafat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie i zstąpcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, bo złość ich jest wielka». (…) Pomszczę ich krew, nie pozostawię bez kary ». A Pan zamieszka na Syjonie.” – To przecież nie jest w żaden sposób o uzdrowieniu. Nadto owo „kto słaby, niech powie: «Jestem mocny».” najpewniej odnosi się do złych ludów (!), mówiąc im by nabiły się w pychę i przyszły walczyć oraz polec od gniewu Bożego!

 17. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka 11:23. Zaprawdę powiadam wam ktokolwiek by rzekł tej górze wznieść się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Więc taka jest Wola Pana Boga, żeby przemawiać do danego problemu, żeby mówić do bólu, do choroby do komórki rakowej.
  Pan Jezus przez krzyż nie tylko dał nam zbawienie, ale również wziął na siebie nasze wszystkie choroby, niemoce i słabości więc to już się wykonało tak jak się dokonało zbawienie naszych dusz. Mateusza 8:17
  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca Ewangelia Jana 14 :12
  Jest napisane: Bo jeśli ustami swoimi wyznasz że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Uzdrowienie też ogłasza się ustami. Tym, którzy uwierzą w pana Boga jak mówi Pismo będą towarzyszyły znaki: W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Marka 16 wersety od 15 do 18. Taka jest wola Boża żebyśmy byli wszyscy zdrowi. Nigdzie w słowie Bożym nie znajdziecie fragmentu w ktorym Jezus odmówił komukolwiek uzdrowienia. Uzdrowienie jest to nieodłączna część zbawienia. Jezus umarł za cały świat i sam powiedział, że On jest w Ojcu, a Ojciec jest w nim i że czyni to co Ojciec chce żeby czynił, więc chodził i uzdrawiał wszystkich i wyganiał diabła.
  Więc nie możemy mówić że Wolą Boga jest abyśmy chorowali bo Jezus czynił wolę Boga Ojca i uzdrowił każdego, nie odmówił nikomu uzdrowienia dlatego pamiętajmy o tym i niech oczy nam się otworzą na to gdyż Bożą wolą jest abyśmy byli zdrowi. Szatan, nam to uzdrowienie zabiera poprzez oszustwa i kłamstwa, a także podkopuje naszą wiarę przez świat zewnętrzny, poprzez osoby, które wnoszą do naszego umysłu zwątpienie wypowiadając się negatywnie o uzdrowieniu, przez telewizję, wiadomości itp. Bóg każdemu z nas dał już miare wiary, która jest wystarczająca, aby przyjąć uzdrowienie. Pamiętacie ze słowa Bożego tą sytuację o epileptyku i jego ojcu, który powiedział do Jezusa: wierzę , ale pomóż niedowiarstwu mojemu, to jest właśnie to. My wierzymy w Boga, ale widząc syndromy choroby czy reakcję innych dopuszczamy zwątpienie w naszym sercu i to może zamknac nam drzwi do uzdrowienia. Musimy zatem karmić się codziennie Słowem Bożym. Jezus dalej powiedział, że taki rodzaj niewiary tylko wychodzi przez post i modlitwę. Codziennie trzeba napełniać się Słowem Bożym, codziennie trwać w Jego obietnicach, wypisać sobie te obietnice i gromić każdy syndrom, który się pojawia w procesie uzdrowiania. Bo diabeł będzie próbować nas z naszej wiary okraść bo jest złodziejem. Musimy być silni w wierze żeby móc te wszystkie pociski złego zniweczyć Słowem Bożym. Musimy brać nasz pokarm duchowy, ale pamiętajmy uzdrowienie już się dokonało tylko musimy to uzdrowienie przyjąć i ogłaszać je na głos codziennie. Biblia mówi, że śmierć i życie jest w mocy języka.
  Polecam wam serię 45 kazań na you tube pod tytułem “Bóg chce żebyś był zdrowy”. To otworzy oczy wielu ludziom na to jak działa Bóg. Niech wam wszystkim Bóg błogosławi.

  1. Droga Moniko, bardzo słusznie i mądrze piszesz, przypominając właściwe cytaty o tym, że uzdrowienie jest w mocy Bożej i przez modlitwę z wiarą może być człowiek uzdrowiony. Zaprawdę potrzebne, żeby wszyscy ludzie o tym wiedzieli i naprawdę: Cieszę się, że o tym przypominasz! 🙂

   Wiedz jednak, że Słowo Boże mówi również o tym, że nie zawsze Bóg chce by człowiek był natychmiast uzdrowiony na ciele, być może bowiem choroba ciała ma pomóc uzdrowić jego ducha albo w jakiś inny sposób wynikać z planu Bożego. Bóg mówi, że kogo miłuje tego chłoszcze: „Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza; bo kogo Pan miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami; bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, tedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami.” (Hebr 12, 5-8.)

   Jasne jest, że Bóg nie wszystkich uzdrawia, sam Jezus przypominał: „Wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman” (Łuk. 4, 27.) Sam też niekoniecznie wszystkich uzdrawiał, bo jest napisane, że robił to tym którzy go prosili i zauważ, że był ktoś komu początkowo Jezus odmówił: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami!» Lecz On odpowiedział: « Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela». A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: « Panie, dopomóż mi!» On jednak odparł: « Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom».”(Mat. 15, 22-26.) – i dopiero gdy zupełnie się uniżyła wysłuchał jej prośby.

   A że choroba może być karą Bożą i Jezus mówi do tego którego uzdrowił: „Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło.” (Jana 5, 14.) W ten sposób świadczy, że akurat jego choroba wynikała z grzechu. I że jeszcze gorzej może mu się stać jeśli się od tego grzechu nie odwróci.

   Wolą Bożą jest by ludzie byli zdrowi – lecz nie zdrowi i grzeszni. Wolą Bożą jest bowiem przede wszystkim to, by ludzie byli dobrzy i odwrócili się od swoich nieprawości. Czasami więc choroba jest zsyłana na człowieka przez Boga, nie dlatego, że Bóg chce by człowiek był chory, lecz dlatego, że Bóg karci go jak syna, chcąc aby się opamiętał i odszedł od swoich grzechów. Nie ma żadnego sensu by człowiek był zdrów na ciele i szczęśliwy, kiedy duch jego jest obumarły i cały pełen jest nieprawości. O takim człowieku Jezus mówi: „Przecież mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że ty jesteś nędzarz pożałowania godzien i ubogi i ślepy i nagi” (Obj. 3, 17 – 19.) i dodaje jeszcze: „Ja tych karcę i karzę, których miłuję. Bądź więc gorliwy i pokutuj.”. Lepiej jest zatem by człowiek taki był ukarany (czy to chorobą czy innym nieszczęściem) i przez to uświadomił sobie swój błąd oraz nawrócił się. A zważ, że to było powiedziane do zboru chrześcijan w Laodycei, którego członkowie na pewno „ustami swymi wyznawali, że Jezus jest Panem”, „nie każdy jednak który mówi „Panie, Panie” wejdzie do królestwa niebieskiego” (Mat. 7, 21-23.)

   Modlitwa więc o uzdrowienie powinna być połączona z zastanowieniem, bo może (choć nie musi!) być to jakiś znak od Boga, że nie jesteśmy na właściwej drodze i powinniśmy w jakiś sposób zmienić swoje postępowanie. Bo jest też napisane: „Książęta jego sądzą za podarunki, rozstrzygają kapłani jego za zapłatę, prorocy jego wieszczą za pieniądze, powołują się jednak na Pana, mówiąc: «Czyż Pan nie jest wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście». Przeto z powodu was Syjon będzie jak pole zorany, Jeruzalem rumowiskiem się stanie” (Micheasza 3, 11-12.)

   Zważ, również, że nie wszystkie modlitwy (nawet z wiarą) wysłuchuje Bóg, lecz tylko te co są zgodne z Jego wolą. „Ufność , którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą” (Jana 5, 14.)

   Sam Apostoł Paweł prosił, a jednak nie został wysłuchany: „Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz [Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali».” (2 do Kor. 12, 7-9.)

   Bo choć nie każda choroba i niemoc jest wynikiem grzechu, to każda jest związana z jakimś planem Bożym względem nas i innych. Napisane jest, że i Jezus przez to co wycierpiał nauczył się czegoś (Hebr. 5, 8.) i my też może potrzebujemy się czegoś nauczyć. Poza tym wszystkie włosy na głowie naszej są policzone, należy prosić o uzdrowienie z wiarą i szukać Królestwa Bożego. Zła jest jednak roszczeniowa postawa wobec Boga i to gdy ktoś karany ani myśli się nawrócić, ma się za sprawiedliwego, nie dostrzega karcenia które zsyła na niego miłość Boża; obraża się na Stwórcę i żąda by działa się jego wola, nie zaś wola Boża.

   Wolą Bożą zaś jest by – jeśli to możliwe – wszyscy doszli do poznania prawdy. Dlatego wymierzając sprawiedliwość bardzo powoli karze, dając sposobność do pokuty i czekając poprawy i nawrócenia każdego człowieka. Miłosierny dobry i łaskawy jest Pan, nie chce zagłady lecz opamiętania, dlatego mówi: „Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci – wyrocznia Pana Boga. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie.”(Ezechiela 18, 32.)

   Pozdrawiam serdecznie, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami.

 18. Oczywiście czy się modlimy, czy gromimy musimy czynić to w imię Jezusa Chrystusa, gdyż Słowo Boże mówi: I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o to prosić będziecie w imieniu moim spełnię to. Ewangelia Jana 14 od 13 do 14.
  Pamiętajmy również na pismo: Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Nie ma zatem innego pośrednika i nie ma innego orędownika który mógłby się za nas wstawić przed Panem Bogiem. O nikim innym Biblia nie wspomina, mówi tylko o Jezusie Chrystusie. Więc jeżeli chcemy uzyskać uzdrowienie, uwolnienie czy odpowiedż na modlitwę to musimy powoływać się na Jezusa Chrystusa.

 19. Proszę o wybaczenie i poprawienie błędu, napisałam w komentarzu Bóg z małej litery. Piszę bez okularów. Dziekuję

 20. Szczęść Boże.
  Jestem ofiarą dwukrotną szatana (złego ducha) i nie wiem czemu dostaję takie nieszczęścia?
  Od dwóch lat chorobę bardzo poważnie na refluks żółciowy i choroba była już w dużym stopniu opanowana i dość dobrze się czułem.
  Ale dowiedziałem się od kolegi i z Internetu,że jest taki lekarz z Łodzi,który zna się na leczeniu i naprawie antyrefluksowej metodą chirurgiczną.
  Więc po rozmowie z tym lekarzem zgodziłem się tylko na badanie gastroskopijne,które było w uśpieniu,aby sprawdzić jak by można coś doradzić.
  No i to był mój błąd,że ja tam pojechałem na to badanie. To był oszust i naciągacz,któremu zależało tylko na moich pieniądzach.
  Otóż po 2,5 godzinach spędzonych w uśpieniu,kiedy się obudziłem to już czułem się gorzej,tzn.pobolewał mnie brzuch,w buzi miałem ślinę pienistą i bardzo kwaśną.
  Po tym co mnie spotkało teraz są konsekwencje:
  Brak snu ok.90% 1-2 godz./H wywołane przez zarzucany refluks kwaśny,pocenie się w nocy,brak apetytu od rana do wieczora,pobolewanie brzucha,spadek masy ciała,krwawienie z przełyku i pieczenie gardła.
  Lekarz dostał ode mnie pismo na maila,że oskarżam go o umyślne uszkodzenie ciała z powodu korzyści finansowych.Bo popsuł mi specjalnie wpust żołądka,żebym poddał się u niego na kosztowny zabieg naprawczy za 9000 zł.
  Jestem załamany i proszę o uwolnienie z mocy złego i przede wszystkim o uzdrowienie mnie z tego co ten zwyrodnialec zrobił.
  Bóg zapłać.

 21. Proszę o modlitwę o uzdrowienie mojej mamy z licznych chorób, z ktorych najcięższą jest rozsiany nowotwór złośliwy.
  Boże Ojcze, Jezu, synu Ojca, dziękuję za wszystkie łaski i proszę o cud uzdrowienia.
  Amen.

 22. Witam,

  Mnie też Bóg uzdrawia zawsze ze wszystkich dolegliwości. Już kilka razy było podejrzenie raka przez lekarzy, a po modlitwach okazało się, że to zwykły ropień albo krwotok, który się rozejdzie. Piękne są te wersety. Pan Bóg nam błogosławi i otacza nas ochroną. Każdy kto w niego wierzy jest chroniony. On zaniósł wszystkie nasze grzechy i choroby na krzyż. W nim jesteśmy uzdrowieni i uwolnieni. A także żyjemy w obfitości.

  Kochany Pan Bóg!

 23. Witam,
  Od czasu kiedy poznałem Prawdziwego Pana Jezusa, modlę się do niego i staram się podążać jego drogą, mam błogosławieństwo. Moje życie zmieniło się na o wiele lepsze. mam wspaniałą rodzinę, bardzo dobrą pracę, dom i ogólne błogosławieństwo. Wszyscy jesteśmy zdrowi i chronieni przez Pana. Duch Święty mieszka w nas i strzeże przed złem. Już kilkukrotnie świadczył o swoim istnieniu. Bezsprzecznie Bóg jest żywy i ma wpływ na nasze życie. Widziałem wiele uzdrowień, jestem również przykładem zmiany standardu życia. Z pozycji dość biednej rodziny dzięki Panu Jezusowi staliśmy się rodziną mogącą pozwolić sobie na wszystko. Bóg otacza nasze życie, chroni nas i pokazuje kierunek. Czytajcie Pismo Święte, a Duch Boży niech zamieszka również i w Was. Prowadź nas Panie!

 24. Witam,
  Od czasu kiedy poznałem Prawdziwego Pana Jezusa, modlę się do niego i staram się podążać jego drogą, mam błogosławieństwo. Moje życie zmieniło się na o wiele lepsze. mam wspaniałą rodzinę, bardzo dobrą pracę, dom i ogólne błogosławieństwo. Wszyscy jesteśmy zdrowi i chronieni przez Pana. Duch Święty mieszka w nas i strzeże przed złem. Już kilkukrotnie świadczył o swoim istnieniu. Bezsprzecznie Bóg jest żywy i ma wpływ na nasze życie. Widziałem wiele uzdrowień, jestem również przykładem zmiany standardu życia. Z pozycji dość biednej rodziny dzięki Panu Jezusowi staliśmy się rodziną mogącą pozwolić sobie na wszystko. Bóg otacza nasze życie, chroni nas i pokazuje kierunek. Czytajcie Pismo Święte, a Duch Boży niech zamieszka również i w Was. Prowadź nas Panie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *