Pierwszą rzeczą, którą Bóg chce, byśmy rozumieli jest to, że poruszamy się jednocześnie w dwóch, powiązanych ze sobą wymiarach – świecie naturalnym i świecie duchowym. Silniejszym z tych dwóch jest świat duchowy, ponieważ jest rzeczywistością wieczną. To świat duchowy WPŁYWA, PRZEMIENIA, MODYFIKUJE, RZĄDZI I USTAWIA świat naturalny. To, co dzieje się w duchu DETERMINUJE HISTORIĘ świata naturalnego.

 

cz.1 tutaj

 

DRUGI PLAN: ZJEDNOCZENIE NIEBA I ZIEMI

Jezus ma wspaniały plan dla czasów ostatecznych i pokazuje go nam przez Apostoła Pawła w liście do Efezjan 1:9-10:
„oznajmiwszy nam według upodobania swego (…) tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie POŁĄCZYĆ W JEDNĄ CAŁOŚĆ WSZYSTKO, I TO, CO JEST NA NIEBIOSACH, I TO, CO JEST NA ZIEMI W NIM“.
To znaczy, że Bóg zaplanował nie tylko objawienie nam planów i struktur Swojego królestwa, ale też że to królestwo będzie się manifestowało w pełni na Ziemi, tak jak było na początku w Ogrodzie Eden.
Biblia mówi nam jak wyglądał Eden przed stworzeniem rodzaju ludzkiego, kiedy Lucyfer wciąż przebywał w niebie.
„Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie…” (Ezechiel 28:12b, 13a)
Kiedy Bóg stworzył człowieka, umieścił go w Ogrodzie Eden na Ziemi. Ale w tym czasie nic nie oddzielało Boga i człowieka, nic też nie rozdzielało nieba od Ziemi. Adam mógł fizycznymi oczami oglądać swoje duchowe odzienie i mógł przechadzać się z Bogiem w chłodzie dnia.
Taki też będzie poziom objawienia, którego doświadczy pełen chwały Kościół, żyjący w tych dniach ostatecznych.
Świadectwo Chrystusa, którym jest duch proroctwa, jest jednym z najważniejszych fundamentów dla tego, co Bóg chce zrobić w naszych dniach (Obj 19:10).
Świadectwo Jezusa Chrystusa jest wieczne. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Wszystko w niebie mówi o Nim i objawia Go. Z rzeczywistości niewidzialnej, która jest Nim, wyszła cała materia, która buduje wszechświat. Wszystko jest podtrzymywane Jego prawicą.
Istotą namaszczenia proroczego jest objawienie Jezusa. Jest to, by światło Jego chwały otworzyło oczy naszego ducha i byśmy mogli doświadczać Go, czuć Go i widzieć Go takim, jakim manifestuje się w niebie. Bóg rozpościera niebiosa w nowy, niesamowity sposób, przed wszystkimi, którzy chcą sięgnąć wyższego i bardziej wysublimowanego powołania, przed wszystkimi, którzy chcą pozostawić starą pleśń tradycji kościelnych i pragną wejść w nowy ruch Jego Ducha.
To są narodziny reformacji apostolskiej i proroczej, która wprowadzi Kościół w maksymalny potencjał mocy, triumfu, oraz objawionej Bożej mądrości. Kościół dosłownie zasiądzie w okręgach niebieskich w Chrystusie. To nie będzie pozycja – doktryna teologiczna, którą widzieliśmy dotychczas, gdy ludzie [tylko] ogłaszają, że mają tę pozycję mocy, a w rzeczywistości widzimy Kościół z ograniczoną zdolnością do prezentowania jakiejkolwiek ponadnaturalnej manifestacji Boga.
Reformacja apostolska i prorocza to głęboka zmiana, którą Bóg przynosi do Kościoła. Jest to objawienie Jezusa jako proroka i apostoła, przynoszące wypełnienie każdego słowa, które On wypowiedział, przynoszące manifestacje nieba na Ziemi. To jest siła rządów pełnych chwały, które sprawuje nad całym stworzeniem przez Swe Ciało – Kościół.
(…)

Modlitwy milionów wierzących, którym dano zrozumienie niebiańskich planów, sprawiają, że plany i rządy Boże zstępują na Ziemię. Wierzący na Ziemi uwalniają [modlitwą] moc, która pozwala by niebo zstąpiło. Z nieba Bóg pomaga wierzącym wstać i przyciąga Ziemię do Siebie. Drugie niebo, znajdujące się pomiędzy tymi dwoma, zostanie całkowicie rozbite.
Królestwo ciemności cierpi trzęsienie po trzęsieniu. Ziemia pod nami jest również wstrząsana.

TRZECI PLAN: ZROZUMIENIE ŚWIATA DUCHOWEGO
Bóg objawił prorokowi Danielowi to, co się będzie działo w czasach ostatecznych, czyli w czasach, w których żyjemy [od zmartwychwstania Jezusa].
„W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz ROZTROPNI [CI, KTÓRZY SĄ MĄDRZY] jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne.” (Daniela 12:1-3)
Mądrzy to nie ci, którzy usłyszeli o zbawieniu, ale ci, którzy zrozumieli plany, czasy i dzieło, które Bóg chce wypełnić w naszych czasach. To ludzie, którzy będą wprowadzać zmiany do świata, znajdującego się pod królestwem ciemności, ponieważ „będą jaśnieć”. To są synowie Boga, którzy rozumieją duchowe rządy, ponieważ uczą sprawiedliwości (a ta, jak zobaczymy później, jest jednym z kamieni węgielnych, na których opiera się tron i królestwo Boże).
Michał, który jest dowódcą armii Boga, powstał, aby walczyć w powietrzu w bitwie, która wyswobodzi wielkie żniwo wszechczasów, „tych, którzy są zapisani w księdze”. (…)
Pierwszą rzeczą, którą Bóg chce, byśmy rozumieli jest to, że poruszamy się jednocześnie w dwóch, powiązanych ze sobą wymiarach – świecie naturalnym i świecie duchowym. Silniejszym z tych dwóch jest świat duchowy, ponieważ jest rzeczywistością wieczną. To świat duchowy WPŁYWA, PRZEMIENIA, MODYFIKUJE, RZĄDZI I USTAWIA świat naturalny. To, co dzieje się w duchu DETERMINUJE HISTORIĘ świata naturalnego.
Jeśli chcemy zmienić świat, który nas otacza, przemienić nasze społeczeństwo, wpłynąć na myśli i złe zwyczaje narodu, to kluczowe jest wytworzenie tych zmian najpierw w rzeczywistości duchowej.
Świat duchowy w zasadzie składa się z dwóch królestw: Królestwa Światłości i królestwa ciemności. To królestwo ciemności rządzi jako duchowy rząd nad praktycznie całą Ziemią.
„Jeżeli widzisz, że w kraju ubogi jest gnębiony i że prawo i sprawiedliwość są gwałcone, nie dziw się temu, bo nad wysokim czuwa wyższy, a jeszcze wyższy nad tamtymi.” (Kazn Sal 5:7)
Tutaj jasno widzimy, że istnieje struktura hierarchii w opresji, która dotyka świat naturalny.
Bóg pozwolił Apostołowi Pawłowi, by zrozumiał świat duchowy, wejrzał w niego i ukazał go nam w swoich listach. Wierzę, ale jest to tylko moja opinia, że kiedy został porwany do trzeciego nieba, zobaczył Boże plany i pozwolono mu spojrzeć z góry na całą strukturę organizacyjną królestwa ciemności. Wierzę w to, z powodu sposobu, w jaki stara się Efezjanom przekazać rozróżnienie poziomów mocy demonicznych istniejących w okręgach niebieskich. Mówi o zwierzchnościach, mocach, władcach ciemności, zastępach niegodziwości, ale nie są one synonimami demonów. Wyraźnie tworzą strukturę królestwa ciemności. W liście do Kolosan, dodaje kolejne dwie hierarchie, które są ponad tymi wspomnianymi wcześniej – są to trony i panowania.
Paweł mówi nam te rzeczy z powodu oczywistej potrzeby zrozumienia ich w świecie duchowym. Jedna rzecz jest niekwestionowaną prawdą: im więcej wiemy o świecie duchowym, tym łatwiej nam będzie zastosować zasady Królestwa Światłości, które wyrzuca królestwo ciemności.
Celem tego, co piszę, jest więc pomóc Ci zrozumieć Boże plany i projekty, a także plany demoniczne, by wprowadzić Kościół w całkowite zwycięstwo, które Chrystus sprowadził przez krzyż Golgoty.

Duchowe Miasta
Bóg objawia nam świat duchowy przez Swe Słowo, przez przykłady, symbole, przypowieści, analogie, a także wydarzenia historyczne oraz jasne opisy Jego królestwa dane prorokom, czy też wizje niebieskich posłańców.
Jedno, czego się nauczyłam przez objawienie, które dostał Morris Cerullo – to że KAŻDA PRAWDA JEST PARALELĄ. W oparciu o to, możemy zaobserwować jak społeczeństwa przez całe wieki budowały się [w naród] na podstawie zakładanych miast. Miasta są siedzibami rządu. To w wielkich miastach narodu znajdują się organizacje społeczne, które determinują historię i rozwój każdego kraju. To właśnie w miastach znajdują się główne świątynie religijne, a także instytucje finansowe, które podtrzymują populację terenu. Z tego powodu, gdy mówimy o rządzie i strukturze – pojęcie miasta jest jednym z najważniejszych pojęć, które możemy zbadać.
Księga Objawienia pokazuje nam taką strukturę ciemności w rozdziale 17, wersie 18:
„A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.”
Z wielu powodów możemy być pewni, że ten opis nie dotyczy żadnego konkretnego miasta na Ziemi, ale raczej odnosi się do struktury demonicznego rządu, którego symbolem stało się miasto.
Słowo mówi, że ta struktura ciemności rządzi obecnie, nie ma przyjść w jakiejś przyszłości. Ta kobieta zwie się również „Wielki Babilon”. Wiemy, że babilońskie zasady chaosu, tak jak sugeruje jego nazwa (Babel znaczy pomieszanie), działają w każdym narodzie poprzez religie, filozofie, dyktatury, które oddzielają człowieka od Boga. Działo się tak od czasów Wieży Babel, aż do chwili obecnej.
A więc pewna formacja lub struktura istnieje w rzeczywistości duchowej, od której zależą różne rządy demoniczne na powierzchni Ziemi. Istnieje jednak nie tylko miasto ciemności, które rządzi narodami, ale także miasto niebiańskie, Boża struktura, którą Bóg chce ustanowić na Ziemi. Tą strukturę lub też plan chcemy omawiać w tej książce.
Ezechiel, który zobaczył Bożą chwałę i został zanurzony wielokrotnie w Bożych planach, został przeniesiony w duchu, by zobaczyć tę wspaniałą strukturę.
„W widzeniach Bożych przeniósł mnie do ziemi izraelskiej i postawił mnie na bardzo wysokiej górze; a na niej naprzeciwko mnie było coś, jakby zbudowane miasto. Przeniósł mnie tam, a oto był tam mąż, który wyglądał tak, jakby był ze spiżu; miał on w ręku lniany sznur i pręt mierniczy, a stał w bramie. Mąż ten przemówił do mnie: Synu człowieczy, patrz twoimi oczami i słuchaj twoimi uszami! Zwróć uwagę na wszystko, co ci pokażę; gdyż sprowadzono cię tutaj, aby ci to pokazać. Zwiastuj domowi izraelskiemu wszystko, co widzisz!” (Ezechiel 40:2-4)
Bóg mówi mu, by patrzył, słuchał i nastawił swoje serce na wizję. I to jest klucz do wielkich głębi królestwa niebios, które ma być objawione nam.
Prorok Daniel, przed którym Bóg otworzył świat duchowy, aby mógł oglądać jedną z najbardziej niesamowitych bitew anielskich, powiedział:
„Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie.
Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły; uważaj więc na słowo i zrozum widzenia!” (Daniel 9:21-23)
Tak został przez Daniela wyswobodzony wielki ruch proroczy, mający na celu wyzwolenie Izraela. Został wyswobodzony przez człowieka, który pokutował, rozumiejąc że są struktury i plany, które mogą przyprowadzić jego lud z powrotem do Boga i mogą ich wyzwolić z niewoli. Modlił się, zanosił błaganie, wyznawał grzechy swojego ludu. Nie zatrzymał się, póki dosłownie nie potrząsnął strukturami rządu w rzeczywistości duchowej. Jego modlitwa wprawiła w działanie Gabriela i dane mu zostało zrozumienie jak mobilizować niebo.
Mogę Ci powiedzieć, drogi czytelniku, bez żadnego cienia wątpliwości, że ten sam anioł Gabriel jest wysyłany przez Boga by przynieść objawienie i zrozumienie, które ustanowią, zgodnie z Bożymi planami, wspaniałe miasto niebieskie i Boże rządy na Ziemi. Bóg wysyła swoją armię aniołów do każdego narodu, aby razem z Kościołem wypełnili Jego plan.
„Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?” (Hebr 1:14)
Anioł, który pokazał Ezechielowi miasto niebieskie rzekł do niego: „A ty, synu człowieczy, opisz domowi izraelskiemu świątynię, jej wygląd i jej plan, aby się wstydzili swoich przewinień. A gdy będą się wstydzić wszystkiego, co uczynili, narysuj świątynię, jej urządzenie, jej wyjścia i wejścia, cały jej plan; obwieść im wszystkie przepisy o niej i wszystkie jej ustawy i wypisz to przed ich oczami, aby przestrzegali wszystkich jej ustaw i wszystkich o niej przepisów.” (Ezech 43:10-11)
Wspaniały ruch modlitwy, wołania i szczerego pragnienia szukania Boga budzi się na całej Ziemi. Na Ziemię przychodzi objawienie takie jak nigdy przedtem. (…)

fragment książki: “Zasiadając w Okręgach Niebieskich” (“Seated in Heavenly Places”, znana też jako “Posadzeni w Okręgach Niebieskich”). Książka do kupienia TUTAJ

źródło: www.anamendez.pl

Źródło zdjęcia: morguefile.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *