Bóg nie chcę byśmy byli smutni. Rozpacz nie jest darem duchowym. Nie możemy przyjmować depresji i postrzegać tego jako daru od Boga. Nasz Ojciec niebieski jest pełen radości i wesela. Chce by jego dzieci były szczęśliwe cały czas, bo ” Królestwo Boże – to nie sprawa jedzenia i picia; jego istota – to sprawiedliwość, pokój i radość, którą daje Duch Święty.” (Rz 14:17) Poniżej zebraliśmy listę wersetów na temat radości.

Wersja do wydruku(pdf) do pobrania tutaj.

Biblia Warszawsko-Praska (1997)

Neh 8:10b ” nie poddawajcie się przygnębieniu, bo radość w Bogu jest waszą siłą.”

Psalm 5:12 ” Niech zaś radują się wszyscy, co Tobie ufają, niech nie ustaje ich radość. Strzeż wszystkich, co kochają Twe imię, Aby zawsze mogli Cię sławić:”

Psalm 16:11 ” To Ty mi pokazujesz drogę do życia, a przed Twym obliczem – pełnia radości, po Twej prawicy radość trwa na wieki”

Psalm 30:6 ” Jego gniew trwa bowiem jedną chwilę, dobroć zaś – długa jak całe życie. I jeśli nawet płacze człowiek wieczorem, ranek przywraca mu radość.”

Psalm 35:9 ” A wtedy cieszyć się będzie moja dusza w Panu, będzie się radować swoim ocaleniem.”

Psalm 40:17 ” Niech zaś radują się Tobą i cieszą wszyscy, co Cię szukają. Niech mówią, że Pan jest wielki, ci, którzy pragną, byś ich zbawił.”

Psalm 89:16-18 ” Szczęśliwy lud, który umie się cieszyć. Tacy zawsze chodzą w świetle Twego oblicza. Imieniem Twoim cieszą się nieustannie i wysławiają Twoją sprawiedliwość. Bo Ty jesteś ich pięknem i mocą, dzięki Twojej dobroci wzrasta nasza siła.”

Kohelet 9:7 ” Dalejże więc, spożywaj swój chleb weseląc się i z radosnym sercem pij swoje wino, gdyż Bóg upodobał sobie w twoich czynach.”

Iza 55:12 ” Naprawdę ruszycie w drogę z radością i bezpiecznie dojdziecie na miejsce. Góry i wzniesienia cieszyć się będą i wołać wesoło a wtórować im będą wszystkie drzewa polne.”

Iza 61:3 ” [by napełnić otuchą płaczących na Syjonie] i dać im wieniec chwały, a nie popiół; olejek wesela zamiast szat pokutnych, i miast rozpaczy – pieśni uwielbienia. Terebintami sprawiedliwości nazywać ich będą i ogrodem uprawianym przez Pana dla Jego własnego blasku.”

Iza 61:10 ” Raduję się tedy w Panu, cieszy się w moim Bogu ma dusza, bo przyodział mnie w szaty zbawienia i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości. Jestem jak oblubienica w pięknym wieńcu na głowie, jak dopiero co poślubiona przybrana w klejnoty.”

Jer 15:16 ” Zawsze pochłaniałem Twe słowa, gdy tylko je słyszałem, i były one dla mnie prawdziwą rozkoszą i radością niewymowną dla mojego serca. Bo przecież Twoje Imię nosiłem, Panie mój i Boże Zastępów.”

Ha 3:17-18 ” Drzewo figowe kwitnąć już przestało, nie ma też wcale jagód winnych do zbioru, nic się nie rodzi na drzewie oliwnym, na polach uprawnych żadne zboże nie rośnie. W zagrodzie nie ma ani jednej owcy, żadnego bydła w oborze. Ja jednak mimo to raduję się w Panu i cieszę się w Bogu, Zbawicielu moim.”

So 3:14-15 ” Ciesz się tedy, Syjonu Córo, Izraelu, wołaj radośnie, raduj się i całym sercem śpiewaj, Jeruzalem Córo! Oddalił Pan wyrok na ciebie wydany, a twoich wrogów zmusił do odwrotu. Król Izraela i Pan jest już u ciebie, nie potrzebujesz się obawiać żadnego nieszczęścia.”

Zach 9:9 ” Raduj się głośno, Córo Syjonu, wesel się Córko jerozolimy! Patrz, oto Król twój zbliża się do ciebie. Sprawiedliwy i zwycięski, ale i pokorny zarazem, jedzie na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy.”

Mat 5:11-12 ” Błogosławieni jesteście, gdy was znieważają, prześladują i obrzucają oszczerstwami z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo już macie wielką zapłatę w niebie. To przecież tak właśnie prześladowano proroków, poprzedników waszych.”

Jan 15:11 ” Powiedziałem wam to dlatego, aby moja radość była w was i aby radość wasza była pełna.”

Rz 14:17 ” Królestwo Boże – to nie sprawa jedzenia i picia; jego istota – to sprawiedliwość, pokój i radość, którą daje Duch Święty.”

Gal 5:22 ” Z ulegania zaś Duchowi [Świętemu] rodzi się: miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, wierność,”

Efez 5:18-19 ” Nie upijajcie się też winem, bo to was doprowadzi do rozwiązłości, lecz bądźcie pełni Ducha [Świętego]. Przemawiając jedni do drugich, posługujcie się Psalmlmami, hymnami i pieśniami, pełnymi ducha [gorliwości] śpiewajcie Panu i wysławiajcie Go w waszych sercach.”

Filip 4:4 ” Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz mówię: radujcie się.”

1 Tes 5:16 ” Bądźcie zawsze radośni,”

Jakub 1:2 ” Za powód do radości, bracia, poczytujcie sobie również doświadczenia, które na was spadają.”

Apokalipsa 19:7 ” Weselmy się tedy i radujmy się, i cześć Mu oddawajmy. Nadszedł już bowiem czas godów Baranka, a Jego Oblubienica już się przystroiła.”

 

Zmagasz się z chorobą albo ktoś z twojej rodziny jest śmiertelnie chory? Nasz Bóg nas kocha i nie chce byśmy chorowali.

wtorek, 18 czerwca 2013 15:56

Biblia Tysiąclecia, wyd. V (1999)

Neh 8:10b ” nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją.”

Psalm 5:12 ” A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają, niech się cieszą, niech się weselą na zawsze! Osłaniaj ich, niech cieszą się Tobą ci, którzy imię Twe miłują.”

Psalm 16:11 ” Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy.”

Psalm 30:6 ” Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaskawość – przez całe życie. Płacz nadchodzi wieczorem, a rankiem – okrzyki radości.”

Psalm 35:9 ” A moja dusza rozraduje się w Panu, będzie się weselić z Jego ratunku.”

Psalm 40:17 ” Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają, i niech zawsze mówią: Pan jest wielki ci, którzy pragną Twego wybawienia.”

Psalm 89:16-18 ” Szczęśliwy lud, co umie się radować, chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza. Cieszą się zawsze Twoim imieniem, wywyższa ich Twoja sprawiedliwość. Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, a Twoja przychylność moc naszą podnosi.”

Kohelet 9:7 ” Dalej więc! W weselu chleb swój spożywaj i w radości pij swoje wino. Już bowiem Bóg przyjął twe czyny.”

Iza 55:12 ” O tak, z weselem wyjdziecie i w pokoju was przyprowadzą. Góry i pagórki przed wami podniosą radosne okrzyki, a wszystkie drzewa polne klaskać będą w dłonie.”

Iza 61:3 ” bym rozweselił płaczących na Syjonie, abym im wieniec dał zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu. Nazwą ich terebintami sprawiedliwości, szczepem Pana dla Jego rozsławienia.”

Iza 61:10 ” Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.”

Jer 15:16 ” Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, chłonąłem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie, Boże Zastępów!”

Ha 3:17-18 ” Wprawdzie figowiec nie rozwija pąków, nie przynoszą plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności, choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach. Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu.”

So 3:14-15 ” Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego.”

Zach 9:9 ” Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.”

Mat 5:11-12 ” Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.”

Jan 15:11 ” To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.”

Rz 14:17 ” Bo królestwo Boże – to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.”

Gal 5:22 ” Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,”

Efez 5:18-19 ” I nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie Psalmlmami i hymnami, i pieśniami pełnymi ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.”

Filip 4:4 ” Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!”

1 Tes 5:16 ” Zawsze się radujcie,”

Jakub 1:2 ” Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia.”

Apokalipsa 19:7 ” Weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła,”

 

Kilka wersetów biblijnych, które pomogą Ci w walce o twój umysł.

poniedziałek, 23 stycznia 2012 16:15

Biblia Warszawska (1975)

Neh 8:10b ” radość z Pana jest waszą ostoją.”

Psalm 5:12 ” Lecz rozradują się wszyscy, którzy tobie ufają, Będą się głośno weselić na wieki;Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię twoje, będą się radować tobą.”

Psalm 16:11 ” Dasz mi poznać drogę życia, Obfitość radości w obliczu twoim, Rozkosz po prawicy twojej na wieki.”

Psalm 30:6 ” Bo tylko chwilę trwa gniew jego, Ale życzliwość jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, Ale rankiem wesele.”

Psalm 35:9 ” Wtedy dusza moja będzie weselić się w Panu, Będzie radować się ze zbawienia jego.”

Psalm 40:17 ” Niech się rozweselą i rozradują w tobie Wszyscy, którzy cię szukają; Niechaj ci, którzy miłują zbawienie twoje, Mówią zawsze: Wielki jest Pan!”

Psalm 89:16-18 ” Błogosławiony lud, który umie się radować I chodzi w światłości oblicza twego, Panie. Z imienia twego raduje się każdy dzień, A sprawiedliwość twoja wywyższa ich, Bo Ty jesteś blaskiem mocy ich, A z życzliwości twojej podnosi się siła nasza.”

Kohelet 9:7 ” Nuże więc, jedz radośnie swój chleb i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność.”

Iza 55:12 ” Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie.”

Iza 61:3 ” abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu.”

Iza 61:10 ” Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty.”

Jer 15:16 ” Ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je; twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż twoim imieniem jestem nazwamy, Panie, Boże Zastępów.”

Ha 3:17-18 ” Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia.”

So 3:14-15 ” Wesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno, Izraelu! Raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, córko jeruzalemska! Pan oddalił twoich przeciwników, odpędził twoich nieprzyjaciół. Pan, król Izraela, jest pośród ciebie, już nie doznasz nieszczęścia.”

Zach 9:9 ” Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy.”

Mat 5:11-12 ” Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.”

Jan 15:11 ” To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna.”

Rz 14:17 ” Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.”

Gal 5:22 ” Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,”

Efez 5:18-19 ” I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha, rozmawiając z sobą przez Psalmlmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu,”

Filip 4:4 ” Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.”

1 Tes 5:16 ” Zawsze się radujcie.”

Jakub 1:2 ” Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie,”

Apokalipsa 19:7 ” Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się;”

 

NT w przekł. Kowalskiego (1956)

Mat 5:11-12 ” Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i gdy kłamliwie wszelkie zło zarzucać wam będą ze względu na mnie! Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest zapłata wasza w niebiesiech. Tak przecież prześladowali i proroków, którzy was poprzedzili.”

Jan 15:11 ” To powiedziałem wam, ażeby moja radość była w was, a radość wasza była pełna.”

Rz 14:17 ” Bo królestwo Boże nie polega przecież na jedzeniu i piciu, lecz na sprawiedliwości, pokoju i weselu w Duchu Świętym.”

Gal 5:22 ” Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, prawość, dobroć, wierność,”

Efez 5:18-19 ” Nie upijajcie się winem, bo to prowadzi do rozwiązłości. Ale bądźcie pełni Ducha [Świętego]. Śpiewajcie wspólnie Psalmlmy, hymny i pieśni duchowe. Śpiewajcie Panu z całego serca i chwalcie go.”

Filip 4:4 ” Weselcie się zawsze a Panu! Powtarzam jeszcze raz: weselcie się!”

1 Tes 5:16 ” Bądźcie zawsze radosnego usposobienia.”

Jakub 1:2 ” Poczytujcie to sobie za samą radość, bracia moim, gdy różne doświadczenia na was spadają.”

Apokalipsa 19:7 ” Radujmy się i weselmy, i oddajmy mu chwałę, bo nadeszły gody Baranka, a oblubienica jego jest gotowa.”

 

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Mat 5:11-12 ” Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam. Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy [byli] przed wami.”

Jan 15:11 ” To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna.”

Rz 14:17 ” Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.”

Gal 5:22 ” Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;”

Efez 5:18-19 ” A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem; Rozmawiając z sobą przez Psalmlmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu;”

Filip 4:4 ” Radujcie się zawsze w Panu; mówię ponownie, radujcie się.”

1 Tes 5:16 ” Zawsze się radujcie.”

Jakub 1:2 ” Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie;”

Apokalipsa 19:7 ” Cieszmy się i radujmy, i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele Baranka, a jego małżonka się przygotowała.”

 

Jeśli znacie jeszcze inne wersety, a nie zostały tutaj wymienione, napiszcie o nich w komentarzach.

Komentarze

 1. Łukasza 6, 25. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.

  Joela 2, 12. «Przeto i teraz jeszcze – wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament»

  2. Do Kor 7, 10. Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu

  2. Kronik 34, 27. Ponieważ ulękło się twoje serce i upokorzyłeś się przed obliczem Boga, słuchając tego, co wypowiedziałem przeciw temu miejscu i mieszkańcom jego, ponieważ ukorzyłeś się przede Mną , rozdarłeś swoje szaty i płakałeś przed moim obliczem, to również i Ja wysłuchałem [ciebie] – wyrocznia Pana

  Jana 16, 21. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina

  Psalm 6, 7-8. Zmęczyłem się moim jękiem, płaczem obmywam co noc moje łoże, posłanie moje skrapiam łzami. Od smutku oko moje mgłą zachodzi, starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów.

  Nehemiasza 1, 4. usiadłem, płakałem i trapiłem się całymi dniami, pościłem i modliłem się w obecności Boga niebios

  Łukasza 6, 21. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie

  Koheleta 7, 3. 4. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo przy smutnym obliczu serce jest dobre. Serce mędrców jest w domu żałoby, a serce głupców w domu wesela.

  Syracha 7, 34. Nie usuwaj się od płaczących i smuć się ze smucącymi.

  Psalm 42, 4. Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy,

  Mateusza 38, 26. Wtedy rzekł do nich : «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!»

  Izajasza 22, 4. Dlatego rzekłem: « Odwróćcie wzrok ode mnie, żebym mógł gorzko płakać

  Barucha 1, 5. A oni płakali, pościli i modlili się przed Panem.

  1 Machabejska 4, 39. Rozdarli więc swoje szaty, podnieśli ogromny płacz, głowy posypali popiołem i upadli twarzą na ziemię. Potem zaś zaczęli grać na trąbach sygnałowych i wołali do Nieba.

  Psalm 38, 7-9. Jestem zgnębiony, nad miarę pochylony, przez cały dzień chodzę smutny. Bo ogień trawi moje lędźwie i w moim ciele nie ma nic zdrowego. Jestem nad miarę wyczerpany i złamany; skowyczę, bo jęczy moje serce.

  Hioba 30, 25. Czy nie płakałem z innym w dzień smutku?

  Sędziów 20, 23. Wtedy Izraelici poszli [do Betel] i płacząc przed Panem aż do wieczora, pytali się Pana

  2. Królewska 20, 5. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto uzdrawiam cię

  1. Samuela 1, 10. Ona zaś smutna na duszy zanosiła do Pana modlitwy i płakała nieutulona.

  3. Kapłańska 23, 27-30 Dziesiątego dnia miesiąca tego siódmego dzień przebłagania będzie bardzo uroczysty i będzie zwany świętym; i będziecie weń dręczyć siebie, i ofiarujecie całopalenie Panu. Żadnej roboty służebnej pełnić nie będziecie podczas dnia tego, bo dzień ubłagania jest, aby wam był miłościw Pan, Bóg wasz. Każdy, kto by się nie udręczył tego dnia, zginie z ludu swego

  Mateusza 26, 37. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę

  Psalm 31, 10. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem w ucisku, od smutku słabnie me oko, a także moja siła i wnętrzności. Bo zgryzota trawi me życie, a wzdychanie – moje lata.

  Łukasza 22, 44. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię

  Mateusza 5, 4. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

  Łukasza 16, 25. Lecz Abraham odrzekł: “Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.

  1. Samuela 20, 41. Gdy odszedł chłopiec, podniósł się Dawid od strony kopca, padł twarzą na ziemię i trzykroć oddał głęboki pokłon Nawzajem się ucałowali i płakali nad sobą. Dawid nawet głośno szlochał.

  Tobiasza 13, 16. Szczęśliwi wszyscy ci ludzie, którzy się smucą wszystkimi plagami twymi

  Jana 16, 20. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość.

  Rodzaju 6, 5-6. Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się.

  Ezdrasza 10, 6. Potem odszedł Ezdrasz od domu Bożego i udał się do komnaty Jochanana, syna Eliasziba, i tam spędził noc: chleba nie jedząc i wody nie pijąc, gdyż smucił się z wiarołomstwa wygnańców

  Jeremiasza 13, 17. będę potajemnie płakał nad waszą pychą. Będę płakał nieustannie i zamienią się w potoki łez moje oczy

  Ezechiela 9, 4-6. Pan rzekł do niego: « Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak TAW na czołach mężów, którzy [b]wzdychają i biadają[/b] nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi». Do innych zaś rzekł , tak iż słyszałem: «Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości! Starca, młodzieńca, pannę, niemowlę i kobietę wybijajcie do szczętu! Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak

  Jakuba 4, 9. Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie! Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie!

  ///
  Oto cytaty których wam brakuje.
  Wstęp waszego tekstu jest kłamliwy. Przyjmujcie całą Biblię, a nie jedynie to co wam odpowiada. Pismo Święte uczy że najpierw trzeba się smucić i gorzko płakać, by potem zostać pocieszonym i móc się radować na wieki. Niechaj Bóg was prowadzi. Amen.

  1. Biblia mówi do grzeszników żeby się smucić i płakać, że względu na grzech, ale gdy się już na nowo narodziny mamy się wciąż weselić, nawet gdy przechodzimy trudności, czy bolesne doświadczenia. Wiadomo, że podczas bolesnych doświadczeń się smucimy, ale mamy poszukać w sobie tej Bożej radości, którą Bóg nam dał

 2. Chrystus zmartwychwstał także ostatecznie powinien być źródłem radości i wesela, a nie smutku.
  Smutek oczywiście jest wpisany w nasze życie, ale nie może dominować nad całym życiem. Radość i nadzieja zawsze zwycięża, Moim zdaniem kto się nie raduje w wierze chrześcijańskiej, ten nie ma prawdziwej wiary. Chrystus jest źródłem nadziei, miłości i zbawienia i wszystkich najlepszych rzeczy. Tak więc uśmiechnijmy się do siebie, do innych, do Boga, Amen!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *